Spo­tka­nie Opłat­ko­we WKC w Płoc­ku odby­ło się w dniu 07.01.2017r. w Para­fii Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku. Jako Wspól­no­ta mamy za co chwa­lić Pana Boga, więc roz­po­czę­li­śmy spo­tka­nie wspól­nym dzięk­czy­nie­niem i uwiel­bie­niem pod­czas Eucha­ry­stii, któ­rej prze­wod­ni­czył Mode­ra­tor kra­jo­wy WKC ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS.
Spo­tka­li­śmy się by dzię­ko­wać i chwa­lić Boga Ojca za wiel­kie dzie­ła jakich doko­nał i wciąż doko­nu­je w naszych ser­cach, rodzi­nach, wspól­no­cie, w któ­rej naj­waż­niej­sze jest, aby On sam był na pierw­szym miej­scu, wów­czas wspól­no­ta będzie sta­wa­ła się bar­dziej ewan­ge­li­za­cyj­ną, tą któ­ra pocią­ga do Boga innych — pod­kre­ślał ks. Bogu­sław pod­czas homi­lii. Darem ser­ca, któ­rym podzie­li­li­śmy się z inny­mi było przed­sta­wie­nie p.t. „FLET PASTERZA” wpro­wa­dza­ją­ce nas w tema­ty­kę Boże­go Naro­dze­nia.

SDC14757 SDC14755 SDC14759 SDC14758
SDC14756

Nie zabra­kło rów­nież cie­płych, rodzin­nych spo­tkań, roz­mów, życzeń, świa­dectw o mocy Krwi Chry­stu­sa, a wszyst­ko w prze­pięk­nej sce­ne­rii kawiar­ni „POD ANIOŁAMI” i przy akom­pa­nia­men­cie kolęd. Za dar tak pięk­ne­go i rado­sne­go spo­tka­nia dzię­ku­je­my Bogu i każ­de­mu obec­ne­mu człon­ko­wi WKC. Szcze­gól­nie dzię­ku­je­my za obec­ność tym wspa­nia­łym dla nas dniu, ks. Bogu­sła­wo­wi,SDC14760  SDC14767

SDC14764
ani­ma­tor­ce pod­re­gio­nu s. Tere­sce Świ­der­skiej,SDC14768sio­strom Misjo­nar­kom Krwi Chry­stu­sa z Rogo­zi­na i s. Lidii. Byli­śmy tego dnia jed­ną rodzi­ną – Krwi Chry­stu­sa.

SDC14761 SDC14762 (1) SDC14763  SDC14765 SDC14766 SDC14769   SDC14771 SDC14777SDC14772 SDC14773   SDC14776

SDC14774 SDC14778 SDC14779 SDC14780  SDC14775SDC14782 SDC14781 SDC14783 SDC14784  SDC14786 SDC14787

SDC14788 SDC14785 SDC14790

Żyj rado­ścią w Cen­trum wszel­kie­go dobra…woli Bożej…To ona niech będzie naszym mistycz­nym pokar­mem, naszą otu­chą, wszel­kim naszym dobrem. Żyj­my w Bogu, dla Boga i z Bogiem”. Św. Kasper del Bufa­lo. Niech te sło­wa nasze­go patro­na będą dla wszyst­kich człon­ków WKC prze­sła­niem na rok 2017.

Zdję­cia z Wigi­lii WKC w Płoc­ku dostęp­ne pod lin­kiem KLIKNIJ:

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

Pozdra­wiam i życzę wie­lu łask Bożych. Danu­ta Iliń­ska,