Spo­tka­nie opłat­ko­we w Die­ce­zji War­szaw­sko-Pra­skiej.   Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy­go­to­wa­ła m.in miste­ria.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.