Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie 23 – 25.11.2018 roku. Spo­tka­li­śmy się w listo­pa­dzie na sku­pie­niu w dużej gru­pie uczest­ni­ków.

Sło­wo Życia: „By wszyst­kie cha­ry­zma­ty (…) współ­dzia­ła­ły dla wspól­ne­go dobra”

Temat: „Cha­ry­zma­ty Ducha Świę­te­go”

Jako pierw­szy punkt pla­nu sku­pie­nia, było spo­tka­nie ani­ma­to­rów z Radą Pod­re­gio­nu, oma­wia­li­śmy plan czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na tym sku­pie­niu mia­ła dla nas kon­fe­ren­cję pani Edy­ta a jej tema­tem był: Kat i Ofia­ra. Nasze odpo­wie­dzi były bar­dzo róż­ne. Mia­łam wra­że­nie, że każ­dy z nas był w w jakimś sen­sie ofia­rą, a resz­ta to kaci. Pod koniec dnia odkry­li­śmy, że kat też może być ofia­rą i odwrot­nie. Cie­ka­we odkry­cie.

Potem było nabo­żeń­stwo prze­ba­cze­nia i uzdro­wie­nia w kapli­cy przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dzie­li­li­śmy się po nabo­żeń­stwie doświad­cze­niem, jak w moim życiu kat stał się ofia­rą, a może cały czas nią był. To było bar­dzo cie­ka­we doświad­cze­nie.

W nie­dzie­lę zakoń­czy­li­śmy wymia­ną doświad­czeń potem obiad i do domu.

Elż­bie­ta