W dniach 03.–05.07.2020 roku spo­tka­li­śmy się w Oża­ro­wie na sku­pie­niu w naszym pod­re­gio­nie. Było to ostat­nie sku­pie­nie w tym roku for­ma­cyj­nym i pierw­sze po koro­na­wi­ru­sie.

Temat: »Poko­ra w Sym­bo­li­ce Wiel­kie­go Postu.«

Tym razem sku­pie­nie zaczę­li­śmy od wymia­ny doświad­czeń, i infor­ma­cji jak żyje­my ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa w Die­ce­zjach. Obec­ny na ty spo­tka­niu był ks. Seba­stian nasz nowy Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu. Przy­słu­chi­wał się i zapo­zna­wał z poszcze­gól­ny­mi ani­ma­to­ra­mi die­ce­zji.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dru­gie­go dnia oprócz sta­łych punk­tów pla­nu, odmó­wi­li­śmy Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go i odśpie­wa­li­śmy supli­ka­cje w inten­cji Ojczy­zny i o usta­nie pan­de­mii.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Potem było spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z rada pod­re­gio­nu i ks. Bogu­sła­wem i ks. Seba­stia­nem.
Omó­wi­li­śmy spra­wy bie­żą­ce i powi­ta­li­śmy nowe­go Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu ks. Seba­stia­na Pie­tę.
Dzię­ko­wa­li­śmy rów­nież ks. Bogu­sła­wo­wi Wit­kow­skie­mu za pra­ce i ser­ce jakie wło­żył w for­ma­cje z nami w naszym Pod­re­gio­nie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wie­czo­rem spo­tka­li­śmy się na wspól­nym gril­lu gdzie ofi­cjal­nie poże­gna­li­śmy ks. Bogu­sła­wa, życząc mu owoc­nych przed­się­wzięć w dal­szej pra­cy. Życzy­li­śmy aby budo­wa Sank­tu­arium szyb­ko postę­po­wa­ła. Aby SW. Kasper był pomo­cą w tej waż­nej spra­wie, jaka jest Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W weso­łym spo­tka­niu bra­li udział wszy­scy uczest­ni­cy sku­pie­nia i domow­ni­cy. Były tez życze­nia imie­ni­no­we dla Elż­bie­ty — Ani­ma­tor­ki Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej .

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wszy­scy wspól­nie dzię­ko­wa­li­śmy Bogu, ze mogli­śmy się spo­tkać i pod­su­mo­wać minio­ny rok for­ma­cyj­ny.
Do zoba­cze­nia we wrze­śniu 2020 roku.

rela­cja i »link do foto« : Elż­bie­ta