W dniach 31.05-.02.06 w Oża­ro­wie spo­tka­li­śmy się na ostat­nim, w tym roku for­ma­cyj­nym, Sku­pie­niu dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W ramach tego sku­pie­nia odby­ły się warsz­ta­ty, któ­re pro­wa­dzi­ła dla nas Edy­ta. Tema­tem tego spo­tka­nia, była „komu­ni­ka­cja ser­ca”. Uczy­li­śmy się, jak ze sobą roz­ma­wiać bez emo­cji. Jak oka­zy­wać dru­gie­mu czło­wie­ko­wi zain­te­re­so­wa­nie i jak go akcep­to­wać. Cie­ka­we i trud­ne jed­no­cze­śnie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cję dla pozo­sta­łych uczest­ni­ków wygło­sił ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS.
Do Wspól­no­ty wstą­pi­ła jed­na oso­ba z Die­ce­zji Sie­dlec­kiej. Wita­my z całe­go ser­ca w naszym gro­nie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wie­czo­rem 01.06. 2019 spo­tka­li­śmy się tra­dy­cyj­nie na rekre­acji, przy grii­lu jako, że kolej­ną rocz­ni­cę świę­ceń obcho­dził. Ks. Bogu­sław nasz Mode­ra­tor WKC. Były życze­nia, śpie­wy, gra­tu­la­cje.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Tym razem wymia­na doświad­czeń była na począt­ku sku­pie­nia, a na zakoń­cze­nie sku­pie­nia Edy­ta popro­wa­dzi­ła dru­gą część warsz­ta­tów.

Poże­gna­li­śmy się, życząc sobie dobrych waka­cji. Następ­ne spo­tka­nie dopie­ro w paź­dzier­ni­ku 2019 roku. Do zoba­cze­nia.  BKJ.

wię­cej zdjęć — KLIKNIJ TU
rela­cja i zdję­cia Elż­bie­ta