W dniach 24 — 26 listo­pa­da 2017 roku, spo­tka­li­śmy się na sku­pie­niu w Oża­ro­wie.
Nowo mia­no­wa­ni ani­ma­to­rzy die­ce­zjal­ni, oraz ani­ma­to­rzy para­fial­ni, jak rów­nież wszy­scy chęt­ni, prze­ży­wa­li­śmy sku­pie­nie na temat Eucha­ry­stii.

Nad zakwa­te­ro­wa­niem i zapi­sa­mi, czu­wa­ła die­ce­zja bia­ło­stoc­ka. Wspól­nie z panią Ber­na­de­tą.

Gości­li­śmy na naszym sku­pie­niu wspól­no­tę Sychar. Gru­pę Ruch Wier­nych Serc. Jest to wspól­no­ta trud­nych mał­żeństw. Gło­szą oni, że Każ­de trud­ne mał­żeń­stwo jest do ura­to­wa­nia.
Dzie­li­li się doświad­cze­nia­mi swo­ich prze­żyć w mał­żeń­stwie i poza nim. Byli­śmy dla sie­bie ubo­ga­ce­niem.

Sło­wo Życia brzmia­ło: To jest Moje Cia­ło, To Jest Moja Krew.

Na kon­fe­ren­cji wstęp­nej ks. Bogu­sław, przy­bli­żył nam, czym jest Eucha­ry­stia.
Naj­bar­dziej zapa­mię­ta­łam sło­wa, że Eucha­ry­stia jest spo­tka­niem z Żywym Bogiem, że nie jest to spo­tka­nie ze zna­jo­my­mi, czy przy­ja­ciół­mi, ale z Żywym Bogiem.  Dla­te­go obo­wią­zu­je mnie odpo­wied­ni strój, odpo­wied­nia posta­wa i sku­pie­niu się na Jezu­sie. Przy­cho­dzi ON do mnie Żywy i Praw­dzi­wy w Naj­święt­szym Sakra­men­cie.

Mogli­śmy też wysłu­chać, pięk­ne­go wykła­du biblij­ne­go, któ­ry gło­sił jeden z człon­ków Ruchu Wier­nych Serc. Ubo­ga­cił nas też świa­dec­twem swo­je­go nawró­ce­nia.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Następ­ne­go dnia po śnia­da­niu spo­tka­li­śmy się w gro­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, aby omó­wić temat for­ma­cyj­ny, któ­ry przy­go­to­wa­ła die­ce­zja sie­dlec­ka.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Roz­wa­ża­li­śmy też Sło­wo Boże w gru­pach. Jest to wiel­kie ubo­ga­ce­nie spo­tka­nia, ponie­waż każ­dy wno­si coś oso­bi­ste­go do gru­py i dla dru­gie­go czło­wie­ka.

Wspól­ne posił­ki, zaspo­ka­ja­ły ape­ty­ty, ale też two­rzy­ły atmos­fe­rę rodzin­ną i były oka­zją do słu­że­nia sobie wza­jem­nie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dzień zakoń­czy­li­śmy ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ra trwa­ła całą noc.
Tę for­mę zapro­po­no­wa­ła jed­na ze współ­sióstr, jako czu­wa­nie przed  rocz­ni­cą  przy­ję­cia Chry­stu­sa za Kró­la i Pana w Pol­sce.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W nie­dzie­lę pod­czas Eucha­ry­stii, rów­nież dzie­li­li­śmy się doświad­cze­nia­mi, Człon­ko­wie Wspól­no­ty Sychar. Mówi­li jaka jest ich dro­ga i co robią, aby być wier­ny­mi Sakra­men­tal­ne­mu Przy­mie­rzu mał­żon­ków z Bogiem.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po Mszy Świę­tej  przed­sta­wi­cie­le wspól­no­ty SYCHAR podzię­ko­wa­li za moż­li­wość wspól­ne­go prze­ży­wa­nia sku­pie­nia. Na ręce ks. Bogu­sła­wa zło­ży­li podzię­ko­wa­nia.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie sku­pie­nia spo­tka­li­śmy się na wymia­nie doświad­czeń.  Ja zwy­kle wymie­nia­li­śmy nasze spo­strze­że­nia i prze­ży­cia, jak rów­nież doświad­cze­nia miło­ści Bożej wśród nas.

Następ­ne spo­tka­nie, sku­pie­nie odbę­dzie  się w lutym 2018 roku. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych.
w dniach 3 — 5 luty…