Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

23–26.11.2015 r.

Temat: Cha­ry­zmat Kapłań­stwa a ducho­wość Krwi Chry­stu­sa

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail: boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogu­sław cpps, ks. Mariusz cpps

Zgło­sze­nia do: 20.11.2015 r.

Ofiara:150 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 23.11.15 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 26.11.15 r. obia­dem.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach !

Plan:

 • Ponie­dzia­łek 23.11.2015 r.
  • 18.00 Kola­cja
  • 20.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty i kon­fe­ren­cja wstęp­na
  • 21.00 Apel Jasno­gór­ski
 • Wto­rek 24.11.2015 r.
  • 8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu
  • 9.00 Śnia­da­nie
  • kawa
  • 10.00 Kon­fe­ren­cja I
  • 10.45 Czas pusty­ni
  • 12.00 Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św.
  • 13.00 Obiad
  • 15.30 Kon­fe­ren­cja II
  • 17.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne
  • 18.00 Msza św.
  • 19.00 Kola­cja
  • 20.00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa
  • Apel Jasno­gór­ski
 • Śro­da 25.11.2015 r.
  • 8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu
  • 9.00 Śnia­da­nie
  • kawa
  • 10.30 Kon­fe­ren­cja III
  • 12.00 Msza św.
  • 13.00 Obiad
  • Czas pusty­ni (daj się popro­wa­dzić Ducho­wi św.)
  • 17.00 Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu
  • 18.00 Kola­cja
  • 19.00 Wymia­na doświad­czeń
  • 20.00 Godzi­na pytań
  • Apel Jasno­gór­ski
 • Czwar­tek 26.11.2015 r.
  • 8.00 Medy­ta­cja w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu
  • 9.00 Śnia­da­nie
  • kawa
  • 10.30 Kon­fe­ren­cja IV
  • 12.00 Msza św.
  • 13.00 Obiad

-Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !