Para­fia Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny - Wier­sze dn. 31.05.2020 r.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

         W świę­to Zesła­nia Ducha Świę­te­go w dniu 31 maja 2020r. roz­po­czę­ła się pere­gry­na­cja obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w para­fii Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Mari Pan­ny w Wier­szach (Die­ce­zja War­szaw­ska WKC).

         Opatrz­ność Boża to spra­wi­ła, że w dzień Zesła­nia Ducha Świę­te­go przy­szła do naszej Gru­py Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i para­fii Mary­ja w iko­nie Mat­ki i Kró­lo­wej  Prze­naj­droż­szej Krwi. Przy­szła, aby przy­nieść Ducha Świę­te­go do naszej Wspól­no­ty, do naszej Para­fii, do naszych rodzin.

         W przed­dzień uro­czy­sto­ści przy­ję­cia Obra­zu, pod­czas spo­tka­nia naszej Gru­py WKC, gdy dogry­wa­li­śmy ostat­nie szcze­gó­ły ado­ra­cji i czu­wa­nia przed Obra­zem, uświa­do­mi­łem sobie jesz­cze moc­niej, jak waż­na Oso­ba przy­bę­dzie. Zda­łem sobie spra­wę, czym podzie­li­łem się z Gru­pą, że nawie­dzi nas Ta, Któ­ra jest naczy­niem Ducha Świę­te­go i cała Nim wypeł­nio­na jest „Przy­byt­kiem Ducha Świę­te­go”. O Niej w Lita­nii Lore­tań­skiej mówi­my: Mary­ja, Mat­ka i Kró­lo­wa. Nam nie pozo­sta­je nic inne­go, jak tyl­ko zawie­rzyć się Maryi, aby przy­jąć od Niej „Ogień Bożej miło­ści”.

         O godzi­nie 11:00 uro­czy­ście przy hym­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wpro­wa­dzi­li­śmy obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi do naszej świą­ty­ni. Roz­po­czę­ło się czu­wa­nie i uczcze­nie Mat­ki Bożej. W powi­ta­niu uczest­ni­czy­ła dele­ga­cja Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na cze­le z Misjo­na­rzem Krwi Chry­stu­sa Mode­ra­to­rem Kra­jo­wym i Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC Ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skim CPPS oraz Radą Die­ce­zji War­szaw­skiej WKC w oso­bach jej ani­ma­to­rów: Kata­rzy­ny Kret­kie­wicz i Jolan­ty Miko­łaj­czyk.

         Ksiądz Bogu­sław wpro­wa­dził nas w atmos­fe­rę czu­wa­nia, pod­czas któ­re­go wspól­nie jako Gru­pa WKC i Goście zanu­rzy­li­śmy się w Prze­naj­droż­szej Krwi odma­wia­jąc Lita­nię do Krwi Chry­stu­sa, uczci­li­śmy Mary­ję, odma­wia­jąc Część Chwa­leb­ną Różań­ca Świę­te­go oraz zawie­rzy­li­śmy Maryi — Mat­ce i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi pere­gry­na­cję Jej wize­run­ku. Wspól­nie pro­si­li­śmy o zgo­dę i jed­ność we wspól­no­cie, para­fii i naszych rodzi­nach. Modli­li­śmy się o gor­li­wość w dzia­ła­niu na rzecz sze­rze­nia ducho­wo­ści i chwa­ły Krwi Chry­stu­sa, aby zaja­śnia­ła Jej moc, nie tyl­ko w naszej Wspól­no­cie, ale i całej  naszej Para­fii.

         Odda­li­śmy Maryi wszyst­kie nasze spra­wy i te oso­bi­ste i wspól­no­to­we, aby to Ona jako Mat­ka i Kró­lo­wa Prze­naj­droż­szej Krwi przy­nio­sła nam zgod­nie z wolą Ojca Nie­bie­skie­go potrzeb­ne dary i łaski do roz­wią­za­nia tych spraw i utwier­dza­ła  nas w powo­ła­niu i misji w Gru­pie WKC.

Kul­mi­na­cyj­nym momen­tem trwa­nia przy Maryi było zawie­rze­nie naszej Gru­py WKC z Wier­szy Mat­ce i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, któ­re­go doko­nał ks. Bogu­sław.

         Rów­no o godzi­nie 12:00 roz­po­czę­ła się uro­czy­sta Eucha­ry­stia w inten­cji „Bło­go­sła­wio­nych darów z pere­gry­na­cji obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi”. Mszę świę­tą odpra­wił i homi­lię wygło­sił, już wspo­mi­na­ny, ks. Bogu­sław Wit­kow­ski. Po Mszy świę­tej obraz Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi został prze­ka­za­ny jako pierw­szej rodzi­nie jed­ne­go z człon­ków z Gru­py WKC w Wier­szach.
  

         Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści pamię­ta­li­śmy jako para­fial­na Gru­pa WKC o pięk­nym jubi­le­uszu czter­dzie­sto­le­cia świę­ceń kapłań­skich nasze­go Księ­dza Pro­bosz­cza Krzysz­to­fa Kło­sie­wi­cza. Z tej oka­zji zło­ży­li­śmy mu uro­czy­ste i naj­ser­decz­niej­sze  życze­nia, zapew­nia­jąc o naszej modli­twie wier­szem i w śpie­wie.
 

         Pod­su­mo­wu­jąc, jesz­cze kil­ka słów podzię­ko­wa­nia. Pra­gnę podzię­ko­wać Księ­dzu Pro­bosz­czo­wi Krzysz­to­fo­wi Kło­so­wi­czo­wi, że wyra­ził zgo­dę na pere­gry­na­cję obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w naszej Para­fii.

         Swe podzię­ko­wa­nia kie­ru­ję do Księ­dza Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS za to, że był z nami w tak wyjąt­ko­wy dzień, trwał z nami na modli­twie i zawie­rzył naszą Gru­pę WKC z Wier­szy Mat­ce i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Szcze­gól­nie dzię­ku­je Księ­dzu za cele­bra­cję Eucha­ry­stii i wygło­szo­ną homi­lię, w któ­rej zawarł   łącz­ność Maryi, Krwi Chry­stu­sa i dzia­ła­nia Ducha Świę­te­go. Gorą­ce Bóg zapłać!

         Dzię­ku­ję tak­że naszym Ani­ma­to­rom Die­ce­zjal­nym; Kata­rzy­nie Kret­kie­wicz i Jolan­cie Miko­łaj­czyk za wspar­cie, cen­ne wska­zów­ki, że były z nami i w spo­sób czyn­ny włą­czy­ły się w tą uro­czy­stość. Szcze­gól­nie dzię­ku­ję im za przy­wie­zie­nie Sztan­da­ru WKC, któ­ry tak moc­no pokre­ślił dosto­jeń­stwo i cha­rak­ter całej uro­czy­sto­ści w ten wyjąt­ko­wy dzień.

         Pra­gnę rów­nież podzię­ko­wać naszym Para­fia­nom za ich obec­ność i modli­twę oraz całej Gru­pie WKC z Wier­szy za tak wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie w całą uro­czy­stość.

         I tak oto dobie­gły koń­ca: Świę­to Zesła­nia Ducha Świę­te­go, uro­czy­stość powi­ta­nia obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi oraz jubi­le­usz czter­dzie­sto­le­cia świe­ceń kapłań­ski Pro­bosz­cza w pod­war­szaw­skich Wier­szach.

                                                                                           Ani­ma­tor WKC z Wier­szy
Marek Ste­fań­ski

ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS »Homi­lia KLIKNIJ TU«

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Link do gale­rii Face­bo­oka

Link do zdjęć w gale­rii Zdję­cia Google


zob www.: ArchW­wa / Para­fie / deka­nat kam­pi­no­ski / Wier­sze. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP(30.05.2020)

Wier­sze. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP

Para­fie poza­war­szaw­skiedeka­nat kam­pi­no­ski
Wier­sze, ul. Armii Kra­jo­wej 17
O5-152 Czo­snów

+48 22 794 16 43
kontakt@parafiawiersze.pl
kklos@interia.pl
www.parafiawiersze.pl

Kościół w Wier­szach jest wyjąt­ko­wo zwią­za­ny z wal­ką o Nie­pod­le­głość Ojczy­zny. Na tere­nie obec­nej para­fii, od cza­sów Insu­rek­cji Kościusz­kow­skiej, Powsta­nia Listo­pa­do­we­go i Powsta­nia Stycz­nio­we­go, a przede wszyst­kim pod­czas II Woj­ny Świa­to­wej, Powsta­nia War­szaw­skie­go – toczo­no krwa­we wal­ki. Pusz­cza dawa­ła schro­nie­nie żoł­nie­rzom, miej­sco­wa lud­ność życz­li­wie przyj­mo­wa­ła par­ty­zan­tów pod swo­je dachy. Stan liczeb­ny zgru­po­wa­nia, przez cały okres powsta­nia wahał się w gra­ni­cach 2500 – 3000 osób. W Wier­szach na pla­cu ape­lo­wym księ­ża kape­la­ni odpra­wia­li msze świę­te polo­we.

Po wyzwo­le­niu w roku 1949 – roz­po­czę­to odpra­wiać polo­we Msze Świę­te przy kaplicz­ce przy­droż­nej, przy pla­cu ape­lo­wym. Mimo trud­no­ści ze stro­ny władz, w budo­wa­niu obiek­tów sakral­nych , krzy­ży przy­droż­nych, posta­no­wio­no, że tu wła­śnie powsta­nie kościół. Spra­wy budo­wy kościo­ła miał dopil­no­wać wika­riusz para­fii Lesz­no ks. Zdzi­sław Knio­łek pro­boszcz Para­fii Wier­sze i budow­ni­czy kościo­ła.

Budo­wa świą­ty­ni była nie­sa­mo­wi­tym przed­się­wzię­ciem. Ksiądz Pry­mas Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski – kape­lan Gru­py Kam­pi­nos AK – chęt­nie zaak­cep­to­wał ten pro­jekt. Kie­dy w 1953 r. kościół był już posta­wio­ny, ksiądz Pry­mas wyzna­czył ter­min poświę­ce­nia nowej kapli­cy na ostat­nią nie­dzie­lę paź­dzier­ni­ka i sam miał tego poświe­ce­nia doko­nać. 25 wrze­śnia 1953 r. został aresz­to­wa­ny i inter­no­wa­ny. Po odzy­ska­niu wol­no­ści 21 lip­ca 1957 r. o godzi­nie 14,00 przy­był do Wier­szy, bar­dzo gorą­co wita­ny przez miej­sco­wą lud­ność i przy­by­łych gości. Ks. Pry­mas doko­nał poświę­ce­nia kościo­ła, ery­go­wał Dro­gę Krzy­żo­wą udzie­lił sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia 274 oso­bom. W tym samym roku we wrze­śniu uro­czy­ście otwar­to Cmen­tarz Powstań­czy.

16 lip­ca 1959 r. – odby­ła się uro­czy­stość uczcze­nia pamię­ci pole­głych powstań­ców w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej. Mszę odpra­wio­no w nowo wybu­do­wa­nym koście­le.

W roku 1974 – roz­po­czę­to sta­ra­nia o remont kościo­ła, zamie­rza­no wybu­do­wać nowy, z lep­szych mate­ria­łów. Pomi­mo wiel­kich trud­no­ści, uda­ło się wybu­do­wać nowy kościół. 29 sierp­nia 1976 r. – odby­ła się głów­na uro­czy­stość poświę­ce­nia nowe­go kościo­ła.

Przy wej­ściu do kościo­ła i na Cmen­ta­rzu Par­ty­zanc­kim znaj­du­ją się powstań­cze pamiąt­ki, i tabli­ce pamię­ci, któ­re uka­zu­ją tury­stom, mło­dzie­ży, kom­ba­tan­tom – jak bar­dzo żywa jest tu „Pamięć tam­tych dni – 1944 r.” W 2006 r. wyko­na­no nowe ołta­rze, ołtarz Miło­sier­dzia Boże­go z reli­kwia­mi św. Sio­stry Fau­sty­ny i ołtarz św. Józe­fa. W nowym pre­zbi­te­rium świą­ty­ni, rok 2007 obraz Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP umiesz­czo­ny został w „Ołta­rzu Nie­pod­le­gło­ści”, ołta­rzu głów­nym kościo­ła wg. pro­jek­tu P. Urszu­li Przy­mus.

W tym samym roku – 2007 r. wyko­na­no nowe wylew­ki pod­ło­go­we i poło­żo­no pod­ło­gę z mar­mu­ru.

Wier­ność Bogu i Ojczyź­nie to nie wybór, to koniecz­ność” , takie prze­sła­nie nie­sie umiesz­czo­na w koście­le patrio­tycz­no reli­gij­na tabli­ca, poprzez wpi­sa­ną w mapę Pol­ski pła­sko­rzeź­by przed­sta­wia­ją­ce: ks. Igna­ce­go Sko­rup­kę, św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go, męczen­ni­ków Pod­la­skich, bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­kę, bł. Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II.

Od ostat­niej wizy­ta­cji kano­nicz­nej zało­żo­ne zosta­ło nowe nagło­śnie­nie, w zakry­stii jest nowa kre­den­cja, na ple­ba­nii doko­na­no remon­tu łazien­ki i poma­lo­wa­no pomiesz­cze­nia.