W dniach sku­pie­nia  22–24.09.2017 w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. odbył się dzień Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych. Tema­tem jego była Tajem­ni­ca Pas­chal­na” jako  pierw­szy temat z Regu­ły Życia tema­tu wio­dą­ce­go roku for­ma­cyj­ne­go w naszej Wspól­no­cie.
Sło­wem życie tego dnia sku­pie­nia były sło­wa z listu do Kolo­san „Teraz radu­ję się w cier­pie­niach za was(…)”(Kol 1,24)
Pod­czas wymia­ny doświad­czeń to sło­wo życia szcze­gól­nie prze­wi­ja­ło się w poszcze­gól­nych wypo­wie­dziach uczest­ni­ków.

 Gości­li­śmy tym razem pra­wie czter­dzie­ści osób, repre­zen­tan­tów nasze­go Pod­re­gio­nu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

            Ten dzień sku­pie­nia roz­po­czy­nał nowy rok for­ma­cyj­ny w WKC 2017/18, ale też i nowe kaden­cje ani­ma­to­rów  Pod­re­gio­nu
i die­ce­zji nale­żą­cych do Domu Misyj­ne­go św. Fr. Ksa­we­re­go.

Tema­tem cen­tral­nym dnia sku­pie­nia była kon­fe­ren­cja na temat ”Tajem­ni­cy pas­chal­nej w codzien­no­ści życia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa” o godz. 10.00.
Nato­miast o godzi 16.00 w ramach nie­szpo­rów nastą­pi­ły podzię­ko­wa­nia ani­ma­to­rom pod­re­gio­nu i die­ce­zji minio­nej kaden­cji
i mia­no­wa­nia nowych ani­ma­to­rów
.


Ofi­cjal­nie tak­że został poże­gna­ny przez naszych ani­ma­to­rów WKC były mode­ra­tor Wspól­no­ty nasze­go pod­re­gio­nu
i już były prze­ło­żo­ny Domu Misyj­ne­go w Oża­ro­wie Maz. ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS.

Na tym dniu sku­pie­nia funk­cje ani­ma­tor­skie przy­ję­li w kaden­cji 2017–2020 w Pod­re­gio­nie Oża­row­skim:

 

Jaro­sław Dzie­kań­ski

i Kata­rzy­na Kret­kie­wicz.

Jako ani­ma­to­rzy die­ce­zji war­szaw­skiej; Danu­ta Soko­łow­ska i Marian Mie­rze­jew­ski. W die­ce­zji warszw­sko-pra­skiej: Joan­na Mły­nar­czyk i Bar­ba­ra Nowac­ka. W die­ce­zji  bia­ło­stoc­kiej: Ewa-Anna Rygor­czuk, w die­ce­zji sie­dlec­kiej Maria Brach, w die­ce­zji płoc­kiej Bar­ba­ra Gapiń­ska. Były to oso­by obec­ne fizycz­nie na tym sku­pie­niu.

Na wszyst­kich nie­obec­nych z powo­du roz­licz­nych uza­sad­nio­nych prze­szkód cze­ka­ją mia­no­wa­nia na następ­nych dniach sku­pie­nia. Wszyst­kim cho­rym życzy­my szyb­kie­go powro­tu do zdro­wia.
Naj­bliż­sze odbę­dzie się w dniach:20–22.10.2017 r. Na któ­re bar­dzo ser­decz­nie już zapra­szam!

Po nie­szpo­rach ani­ma­to­rzy poprzed­niej i nowej kaden­cji spo­tka­li się razem, aby się bar­dziej poznać i poroz­ma­wiać nad aktu­al­ny­mi spra­wa­mi  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kra­ju, pod­re­gio­nu, die­ce­zji i para­fii, aby też wymie­niać się wza­jem­ny­mi doświad­cze­nia­mi.

            Pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii  24.09.2017 r.


do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wstą­pi­ło pięć nowych osób z gru­py WKC z Oża­ro­wa Maz. z cze­go bar­dzo się cie­szy­my
i życzy­my im wzra­sta­nia w tym cha­ry­zma­cie ku peł­ni Chry­stu­sa.

  

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG ! ks. Bogu­sław cpps

Jesz­cze raz bar­dzo Ser­decz­nie dzię­ku­ję wszyst­kim ani­ma­to­rom poprzed­niej kaden­cji za gor­li­wą służ­bę w naszym Pod­re­gio­nie, a przez to w swo­ich para­fiach i w Chry­stu­so­wym Koście­le. Dzię­ku­ję Herio­do­ro­wi Sikor­skie­mu i Tere­sie Świ­der­skiej za posłu­gę ani­ma­to­ra pod­re­gio­nu, dzię­ku­ję Ali­cji Sikor­skiej za posłu­gę ani­ma­tor­ki die­ce­zji war­szaw­skiej, dzię­ku­ję Cece­lii Sadow­skiej i Urszu­li Nowa­czyń­skiej za posłu­gę ani­ma­to­rów die­ce­zji warszw­sko-pra­skiej, dzię­ku­ję Andrze­jo­wi Sta­nia za posłu­gę ani­ma­to­ra w die­ce­zji płoc­kiej. Wszyst­kim Wam życzę wszel­kich Łask od Boga w codzien­nym życiu, w prze­ży­wa­niu „nocy i dni” wasze­go życia zawsze w mocy Krwi Chry­stu­sa.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. Ks. Bogu­sław cpps

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.