W dniu 19 mar­ca 2017 roku, na zapro­sze­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Bia­łym­sto­ku, w para­fii Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Maryi odby­ło się spo­tka­nie i Nie­dzie­la Misyj­na. Nie­dzie­la Misyj­na mia­ła na celu oży­wie­nie wspól­no­ty w tej para­fii.
Na spo­tka­nie przy­je­chał ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS z ani­ma­to­rem Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC — Jaro­sła­wem Dzie­kań­skim. Przy­je­cha­ła rów­nież Doro­ta Jarosz­kie­wicz.

ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS                      
Kon­ce­le­bra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Bogu­sław gło­sił sło­wo na każ­dej mszy świę­tej. Mówił On o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa i o tym, że łatwiej jest rozu­mieć Boga, kie­dy nale­ży­my do wspól­no­ty. Jak zmie­nia się życie, kie­dy czło­wiek ufa Bogu. Razem może­my wię­cej uczy­nić dla innych i dla sie­bie.
O tym jak Bóg zmie­nia nasze życie mówi­li świec­cy, w for­mie krót­kich świa­dectw.

Wnę­trze kościo­ła Naj­święt­sze­go Ser­ca Maryi w Bia­łym­sto­ku
Czy­ta­nia i świa­dec­twa — Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa


Sprze­da­wa­li­śmy też mate­ria­ły wydaw­nic­ta Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa POMOC, zain­te­re­so­wa­nie było duże szcze­gól­nie ludzi, któ­rzy byli zain­te­re­so­wa­ni naszą Wspól­no­tą. Pyta­li o róż­ne spra­wy doty­czą­ce WKC.
Usta­li­li­śmy ter­min spo­tka­nia. Potem wspól­nie przy kawie, her­ba­cie pozna­wa­li­śmy się na wzajem.Po połu­dniu odby­ło się spo­tka­nie z zain­te­re­so­wa­ny­mi oso­ba­mi, naszą wspól­no­tą.  Spo­tka­nie pro­wa­dził ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS.  Dzie­li­li­śmy się swo­imi doświad­cze­nia­mi, jak to jest być człon­kiem WKC.  Byli też człon­ko­wie z tej para­fii, wspól­nie usta­li­li­śmy, co nale­ży zro­bić, aby WKC zno­wu była aktyw­na i pręż­na. Otrzy­ma­li­śmy bło­go­sła­wień­stwo Księ­dza Pro­bosz­cza.

Spo­tka­nie z człon­ka­mi Wspól­no­ty i chęt­ny­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi z WKC

Spo­tka­nie przy kawie i słod­ko­ściach.

 

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia sta­nę­li­śmy do wspól­nej foto­gra­fii. Wszy­scy byli zado­wo­le­ni ze spo­tka­nia ze sobą i Księ­dzem Mode­ra­to­rem Pod­re­gio­nu ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skim i ani­ma­to­rem Jaro­sła­wem Dzie­kań­skim. Wszy­scy mamy nadzie­ję na takie spo­tka­nie nie­ba­wem.

Uczest­ni­cy spo­tka­nia

Cie­szy­li­li­śmy się swo­ją obec­no­ścią.