NIEDZIELA  MISYJNA  W GOŁDAPI — PARAFIA  ŚW. LEONA
 dn.   27.01.2019r.

26.01.2019-sobota — 1700  Msza Świę­ta ( po Mszy ok. godz.17 30 spo­tka­nie opłat­ko­we)

              27.01.2019-niedziela
-godz. 700 - Msza Świę­ta (po Mszy śnia­da­nie)
-godz. 900  - Msza Świę­ta (po Mszy ado­ra­cja)
 -godz. 1015 – Msza Świę­ta w Koza­kach
 -godz. 1100 – Msza Świę­ta
 -godz. 1230 – Msza Świę­ta
 -godz. 1330 – obiad
 -godz. 1400 – spo­tka­nie, spra­wy orga­ni­za­cyj­ne, godzi­na pytań
 -godz. 1700 – Msza i zakoń­cze­nie

Pro­wa­dzi misjo­narz CPPS – ks. Bogu­sław Wit­kow­ski — mode­ra­tor Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kil­ka słów z homi­lii:

W homi­lii ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS mówił o:
1. Zagro­że­niach współ­cze­sne­go czło­wie­ka (też Kato­li­ka)
2. Lekar­stwach na nie.
3.  I roz­wa­żał Tajem­ni­ce z Koron­ki do krwi Chry­stu­sa
I. O zna­cze­niu Czy­sto­ści
II. O Isto­cie Modli­twy
III.O zra­nie­niach leczo­nych Miło­ścią Bożą 
IV. O Auto­ry­te­cie służ­by
V. Wybór Dro­gi Wąskiej lub Sze­ro­kiej.
VI. Ziar­no musi umrzeć (Trze­ba umrzeć wpierw dla ego­izmu!)
VII. Praw­dzi­wa Miłość, Bez­in­te­re­sow­ny Dar, Miłość wza­jem­na, Naro­dzi­ny Kościo­ła.
4. W czwar­tej czę­ści odnio­słem się do czy­tań nie­dziel­nych.
- Nie jeste­śmy w sta­nie sami o wła­snych silach prze­ciw­sta­wić się zagro­że­niom i boż­kom współ­cze­sne­go świa­ta
- potrze­bu­je­my uru­cho­mie­nia (obu­dze­nia) ducho­wo­ści, Ducha Świę­te­go, Sakra­men­tów przez modli­twę i wia­rę
-Jezus przyj­mu­je Ducha Świę­te­go do wypeł­nie­nia misji; ” Duch Pań­ski spo­czy­wa na mnie”.
- Apo­sto­ło­wie w wie­czer­ni­ku po Zesła­niu Ducha Świę­te­go dopie­ro byli w sta­nie gło­sić Ewan­ge­lię o Kró­le­stwie Bożym.

5. Cho­dzi o to by być czło­wie­kiem nowym, a nie koniecz­nie nowo­cze­snym Euro­pej­czy­kiem. Czło­wiek nowy ma nawy­ki Ewan­ge­lii, żyje Ewan­ge­lią, a szcze­gól­nie Nowym Przy­ka­za­niem Miło­ści. AMDG !


       Goł­dap to nie­wiel­ka miej­sco­wość poło­żo­na na pół­noc­no-wschod­nim krań­cu Pol­ski, tzw: „Mazu­ry Gar­ba­te”. Sły­nie z pięk­nych kra­jo­bra­zów, jezior, lasów, pagór­ków, życz­li­wo­ści i gościn­no­ści miesz­kań­ców a tak­że z suro­wych zim.

         Ze wzglę­du na czy­ste powie­trze oraz pokła­dy zdro­wych wód mine­ral­nych  a tak­że wybu­do­wa­nych ostat­ni­mi cza­sy tęż­ni Goł­dap jest miej­sco­wo­ścią uzdro­wi­sko­wą, przy­cią­ga­ją­cą wie­lu tury­stów i kura­cju­szy.

         Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa (WKC) dzia­ła­ją­ca przy koście­le św. Leona w Goł­da­pi powsta­ła w stycz­niu 2013 roku. Wła­śnie minę­ło sześć lat dzia­łal­no­ści wspól­no­ty.

         W czerw­cu 2018 r.,  będąc na sku­pie­niu wspól­no­ty w  Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, usta­li­li­śmy z ks. Bogu­sła­wem Wit­kow­skim  — Mode­ra­to­rem Kra­jo­wym i Pod­re­gio­nu  WKC, że 27.01.2019 r. odbę­dzie się w naszej para­fii nie­dzie­la misyj­na. Pro­boszcz tutej­szej para­fii,  ks. Cze­sław Król wyra­ził zgo­dę i zado­wo­le­nie.

         Na trzy dni przed Nie­dzie­lą Misyj­ną tutej­szy kli­mat dał o sobie znać. Obfi­te opa­dy śnie­gu oraz mróz docho­dzą­cy do -200C wpra­wi­ły nas w nie­po­kój, czy ks. Bogu­sław do nas doje­dzie i  czy nie­dzie­la misyj­na się odbę­dzie. Wcze­śniej na spo­tka­niu modli­li­śmy się o szczę­śli­wy przy­jazd księ­dza mode­ra­to­ra, ale to mogło nie wystar­czyć…

         Dnia 26.01.2019 r. po prze­je­cha­niu ok. 350 km. ks. Bogu­sław CPPS szczę­śli­wie doje­chał do Goł­da­pi. Jesz­cze sto­jąc przy samo­cho­dzie zapy­ta­łam księ­dza, czy nie bał się podró­ży? A On uśmiech­nię­ty odparł mi: „Prze­cież jestem apo­sto­łem posła­nym przez Pana Boga, Jemu zaufa­łem, więc cze­go mam się lękać”. „Pięk­ne sło­wa” —  pomy­śla­łam.

         Dzień poprze­dza­ją­cy Nie­dzie­lę Misyj­ną roz­po­czę­li­śmy Mszą Świę­tą o godz 1700, pro­wa­dzo­ną przez ks. Bogu­sła­wa CPPS i ks. Cze­sła­wa — pro­bosz­cza tut. Para­fii i opie­ku­na naszej wspól­no­ty. Po mszy świę­tej odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we z życze­nia­mi i poczę­stun­kiem. Umi­la­jąc sobie wie­czór śpie­wa­li­śmy kolę­dy przy akom­pa­nia­men­cie gita­ry, wspo­mi­na­li­śmy róż­ne chwi­le z poprzed­nich spo­tkań WKC oraz wspól­no­tę z Ełku.

         Nie­dzie­la Misyj­na roz­po­czę­ła się mszą św. o godz 700 i była kon­ty­nu­owa­na  przez cały dzień, na kolej­nych mszach. Ksiądz pro­boszcz przy­wi­tał ks. Bogu­sła­wa i gości oraz wpro­wa­dził w temat nie­dzie­li misyj­nej. Sło­wo Boże na każ­dej  homi­lii gło­sił ks. Bogu­sław, a tema­tem każ­de­go z nich  było „Sie­dem prze­lań Krwi Chry­stu­sa”. Po poran­nej mszy  wspól­no­ta popro­wa­dzi­ła ado­ra­cję. Po każ­dej Eucha­ry­stii przy drzwiach kościel­nych były roz­da­wa­ne infor­ma­cje o wspól­no­cie, moż­na było rów­nież nabyć książ­ki, modli­tew­ni­ki, różań­ce i inne dewo­cjo­na­lia.

         O godz. 1400, po obie­dzie,  odby­ło się spo­tka­nie WKC, na któ­rym odby­ła się godzi­na pytań,  poru­szo­ne zosta­ły spra­wy dot. wspól­no­ty oraz pró­by zało­że­nia wspól­no­ty w innych para­fiach w Goł­da­pi i Olec­ku. Na zakoń­cze­nie dzię­ku­jąc ks. Bogu­sła­wo­wi za przy­by­cie zro­bi­li­śmy kil­ka wspól­nych zdjęć.

         Życzy­my  sobie dal­szych  pięk­nych jubi­le­uszy prze­ży­wa­nych w takiej atmos­fe­rze.

                                                             Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

bra­cia i sio­stry WKC z Goł­da­pi