Wpis przy­go­to­wał Jaro­sław Dzie­kań­ski, 12 mar­ca 2017 roku Gar­wo­lin.

W para­fii pod wezwa­niem Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej odby­ła się nie­dzie­la misyj­na.

 

 

Na zapro­sze­nie para­fial­nej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Ksiądz Mariusz Szy­ku­ła wraz z Ani­ma­to­rem Pod­re­gio­nu WKC przy­by­li na obcho­dy Nie­dzie­li Misyj­nej.

Ksiądz gło­sił nauki na wszyst­kich nabo­żeń­stwach zachę­ca­jąc para­fian do aktyw­ne­go uczest­nic­twa we wspól­no­tach jako wła­ści­wej dro­dze do zgłę­bia­nia nauki Kościo­ła i pozna­wa­nia ducho­wo­ści naszej wspól­no­ty.

 

 

 


Echem wygła­sza­nych homi­lii były świa­dec­twa człon­ków wspól­no­ty mówią­ce o dzia­ła­niu Sło­wa Życia w ich codzien­no­ści.


Jed­na z mszy św. z udzia­łem chó­ru i zespo­łu muzycz­ne­go zosta­ła odpra­wio­na w inten­cji naszej wspól­no­ty.Punkt roz­po­wszech­nia­nia mate­ria­łów na temat naszej for­ma­cji cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem para­fian.


Po całym dniu rado­ści bycia we wspól­no­cie odby­ło się spo­tka­nie zapro­szo­nych gości wraz z człon­ka­mi para­fial­nej wspól­no­ty oraz zain­te­re­so­wa­ny­mi.

Dzię­ku­je­my Księ­dzu pro­bosz­czo­wi, ani­ma­to­rom , człon­kom wspól­no­ty i para­fia­nom za zapro­sze­nie i gościn­ne przy­ję­cie.