Od tej Reli­kwii się wszyst­ko zaczę­ło. To przy niej św. Kasper wygło­sił kaza­nie o Sied­miu Prze­la­niach Krwi Chry­stu­sa 08.12.1808 r. w Koście­le san Niko­la in Car­ce­re w Rzy­mie. Wła­śnie tam my tak­że pod­czas Mer­lap IV 15.09.2018 roku mie­li­śmy oka­zję spra­wo­wać Eucha­ry­stię i dzię­ko­wać Bogu za ten cha­ry­zmat i ducho­wość Krwi Chry­stu­sa.

Ser­decz­nie zapra­szam na dnie sku­pie­nia i pro­szę o wcze­śniej­sze zgła­sza­nie uczest­ni­ków.

Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka !

Ks. Bogu­sław cpps

Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów

die­ce­zjal­nych i para­fial­nych WKC

oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

Oża­rów Maz.

28–30.09.2018r.

Temat : „Duch Świę­ty- Pan i Oży­wi­ciel”

Sło­wo Życia„Wie­rzę w Ducha Świę­te­go Pana i Oży­wi­cie­la”. (Cre­do)

Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Ez 37,1–14)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

SPOTKANIE ANIMATORÓW

WSTĄPIENIE DO WSPÓLNOTY

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

Pią­tek 28.09.18 r.

18.00 Kola­cja

19.00 Msza św. w kapli­cy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstęp­na(aula)

21.00 Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Poku­ty !

Sobo­ta 29.09.18 r.

Cisza do obia­du!

8.00 Msza świę­ta- kapli­ca

9.00 śnia­da­nie (podział na gru­py)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze sku­pie­nia-aula)

10.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Ez 37,1–14)

11.30 Kon­fe­ren­cja z warsz­ta­ta­mi na temat rela­cji wspól­no­to­wych cześć I (Edy­ta T.1)

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpo­czy­nek

16.00 Kon­fe­ren­cja o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa (Mer­lap IV) Ks. Bogu­sław CPPS

16.45 prze­rwa

17.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu WKC

17.00 – Kon­fe­ren­cja i Dro­ga Krwi Chry­stu­sa Ks. Zbi­gniew CPPS – dla pozo­sta­łych osób

19.00 — kola­cja

21.00 -22.30 Ado­ra­cja — kapli­ca

- czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

Nie­dzie­la 30.09.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śnia­da­nie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły ani­ma­to­ra

10.00 Kon­fe­ren­cja z warsz­ta­ta­mi na temat rela­cji wspól­no­to­wychcześć II (Edy­ta T.)

11.30 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków sku­pie­nia-aula

13.00 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia. AMDG !

1 Dzien­ni­karz, tłu­macz ewan­ge­li­za­cyj­ny, zespół muzycz­ny „Głos Świa­tła”.