Dni sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii - 09 – 11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojed­na­nie”

 Spo­tka­li­śmy się po raz kolej­ny, w tym roku for­ma­cyj­nym; na sku­pie­niu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Sło­wo Życia, któ­re na towa­rzy­szy­ło, zosta­ło wybra­ne z Ewan­ge­lii Św. Mate­usza: „Panie, ile razy mam prze­ba­czać”. (Mt 18, 21)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pod­czas kola­cji zosta­ły nam przed­sta­wio­ne oso­by mają­ce pro­wa­dzić warsz­ta­ty. Boże­na i Jerzy ze wspól­no­ty Domo­we­go Kościo­ła. Już na pierw­szej Mszy Św. Wie­czor­nej, śpie­wy pro­wa­dzi­ła Boże­na.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W cza­sie homi­lii, ks. Bogu­sław zwró­cił szcze­gól­ną uwa­gę, na rela­cję naszą- moją z Bogiem. Czy miłu­ję Go:
— całym swo­im ser­cem (sie­dli­skiem myśli, uczuć, namięt­no­ści, nastro­jów i emo­cji).
— całą swo­ją duszą ( odde­chem, życiem, toż­sa­mo­ścią czło­wie­czeń­stwa, nie oddzie­lo­ne­go od cia­ła)
— całym swo­im umy­słem
— całą swo­ją mocą.
W gąsz­czu przy­ka­zań Sta­re­go Testa­men­tu, Jezus wydo­by­wa dwa naj­waż­niej­sze, Będziesz miło­wał … Cała moral­ność chrze­ści­jań­ska powin­na się opie­rać na Miło­ści. „Miłość nie wyrzą­dza zła bliź­nie­mu. Miłość jest więc peł­nią pra­wa”. Z listu do Rzy­mian.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja wstęp­na: Nawró­ce­nie i pojed­na­nie.
Może­my się zasta­na­wiać, po co kolej­ne sku­pie­nie, po co reko­lek­cje? Jest to czas aby „odku­rzyć” swo­ją rela­cję z Bogiem. Dzia­ła ON w każ­dej mszy św. pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, dla­te­go spo­tka­nia z NIM są dla nas takie waż­ne.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pro­wa­dzą­cy warsz­ta­ty, przed­sta­wi­li się i podzie­li­li doświad­cze­niem z wla­ne­go życia. Następ­nie przy­bli­ży­li nam, jak wg prze­pi­sów pra­wa kościel­ne­go powin­ni­śmy się zacho­wy­wać pod­czas litur­gii. Np. Jeże­li przy­klę­ka­my, to na pra­we kola­no, któ­re powin­no dotknąć posadz­ki. Jeże­li nie może­my, to peł­ny skłon.

Następ­ne­go dnia pro­wa­dzą­cy poka­zy­wa­li, jak jest pro­wa­dzo­na Jutrz­nia. Śpie­wa­li­śmy wg tych wska­zó­wek. Tro­chę ina­czej niż w naszej Wspól­no­cie. W cza­sie kon­fe­ren­cji-dal­szy ciąg Warsz­ta­tów litur­gicz­nych. Tym razem dowie­dzie­li­śmy się, że Epi­sko­pat Pol­ski, zatwier­dził do śpie­wów na mszy św. tyl­ko śpiew­nik Sie­dlec­kie­go. Inne śpie­wy są zabro­nio­ne, chy­ba że ksiądz pro­boszcz wyra­zi zgo­dę na inne pie­śni. A w małych wspól­no­tach, za zgo­dą ks. pro­wa­dzą­ce­go.

Na mszy św. pod­czas czy­ta­nia Sło­wa Boże­go, mini­stran­ci sta­li ze świe­ca­mi, aby pod­kre­ślić , że w Sło­wie jest sam Bóg.

W homi­lii ks. Bogu­sław powie­dział min. Przed Bogiem liczy się posta­wa wewnętrz­na, ser­ca. Modli­twa z Duchem Świę­tym, a nie zewnętrz­ne ofia­ry i uczyn­ki. Modli­twa ser­cem to:
— sta­nąć w obec­no­ści Boga,
— wyznać swo­je grze­chy, wyrzec się grze­chów, ( prze­ba­czyć)!
— pod­jąć swój krzy­żu złą­czyć z krzy­żem Jezu­sa,
— zapro­sić do ser­ca Ducha Świę­te­go,
— podzię­ko­wać Bogu za każ­dy dzień…

Po homi­lii do Wspól­no­ty wstą­pi­ły trzy oso­by z die­ce­zji sie­dlec­kiej. Gra­tu­lu­je­my i wita­my w naszej Wspól­no­cie. Po obie­dzie, był czas wol­ny, pra­wie wszy­scy wyko­rzy­sta­li to na spa­ce­ry i roz­mo­wy na wol­nym powie­trzu.

Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z radą pod­re­gio­nu:
— omó­wie­nie spraw zwią­za­nych z Odpu­stem Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, 20.05.2108 w Czę­sto­cho­wie
-podział zadań.
— reko­lek­cje dorocz­ne ani­ma­to­rów wszyst­kich szcze­bli…. Swa­rze­wo k. Puc­ka
27.04 – 30.04.2018 roku. — Zebra­nie Kra­jo­we WKC Swa­rze­wo k. Puc­ka dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i pod­re­gio­nów.
Ponad­to omó­wie­nie nie­któ­rych spraw pod­re­gio­nu oża­row­skie­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nie­szpo­ry i wstą­pie­nie kolej­nych trzech osób w die­ce­zji sie­dlec­kiej.

Po kola­cji krót­kie warsz­ta­ty na temat litur­gii, a potem ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zawsze w całym sku­pie­niu naj­bar­dziej cze­kam na ado­ra­cję. Ado­ra­cję pro­wa­dzi­li goście, Boże­na przy­go­to­wa­ła modli­twy i śpie­wy. Po zakoń­cze­niu Pan pobło­go­sła­wił nas na noc i na całe nasze dal­sze życie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W nie­dzie­lę cze­ka­ła nas praw­dzi­wa nie nie­spo­dzian­ka. Pod­czas mszy świę­tej, w homi­lii, ks. Bogu­sław powie­dział: Mamy życie docze­sne i życie wiecz­ne, na któ­re się decy­du­je­my? Zba­wie­nie nie doko­nu­je się auto­ma­tycz­nie, ale za naszą zgo­dą i wolą.
— Co kocham bar­dziej, ciem­ność czy świa­tło?? Ludzie nie chcą wyjść ze swo­je­go „cie­peł­ka, błot­ka”, bo tam jest wygod­nie, faj­nie, miło. Bo trze­ba by było zmie­nić coś, zacząć od sie­bie wyma­gać, zbu­rzyć swój domek z kart, swo­je kloc­ki. „Kto nie wie­rzy już został potę­pio­ny”
— Trwa­nie w grze­chach, odda­la od Świa­tła od Boga.
— Zde­cy­duj­my się na nawró­ce­nie, na dro­gę z Bogiem, ponie­waż Bóg jest wier­ny Swo­je­mu Przy­mie­rzu. ON nie zosta­wi swo­je­go ludu, odbu­du­je Świą­ty­nię.

Po homi­lii do Wspól­no­ty wstą­pi­ło sied­miu męż­czyzn, była to praw­dzi­wa uczta ducho­wa. Słu­cha­jąc próśb poszcze­gól­nych osób, o przy­ję­cie do Wspól­no­ty, łzy się w oku krę­ci­ły. A nie­któ­rzy z nich byli bar­dzo wzru­sze­ni i też głos im się łamał. Wszy­scy zosta­li przy­ję­ci z wiel­ką rado­ścią, przez nas, a myślę, że i przez same­go Jezu­sa.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po śnia­da­niu, jak zwy­kle dzie­li­li­śmy się doświad­cze­nia­mi, z prze­ży­te­go sku­pie­nia lub z życia w minio­nym cza­sie. Na tym sku­pie­niu było nas wyjąt­ko­wo dużo, bo aż sie­dem­dzie­siąt dwie oso­by. Wspól­nie dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za nowych człon­ków i za takie licz­ne przy­by­cie, aby „odku­rzyć” swo­ją rela­cję z Bogiem.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa.

opra­co­wa­nie: Elż­bie­ta
foto: Elż­bie­ta oraz Adam z Koście­rzy­ny