Od dnia 28.08.2018 r. po para­fiach w die­ce­zji płoc­kiej, w któ­rych ist­nie­je Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, pere­gry­nu­je reli­kwia św. Kaspra del Buf­fa­lo. W dniu 6.10.br reli­kwiarz przy­był do kolej­nej czwar­tej już para­fii św. Zyg­mun­ta przy Bazy­li­ce Kate­dral­nej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Płoc­ku. Na wszyst­kich Mszach św. był przed­sta­wia­ny krót­ki życio­rys  św. Kaspra przez opie­ku­na ducho­we­go WKC w Die­ce­zji Płoc­kiej ks. Ryszar­da Błasz­kow­skie­go. Po każ­dej Mszy św. było uca­ło­wa­nie reli­kwii przez chęt­nych. Każ­dy, kto uca­ło­wał reli­kwie został obda­ro­wa­ny obraz­kiem ze św. Kasprem z modli­twą za oso­by cier­pią­ce na cho­ro­by nowo­two­ro­we. Reli­kwię uca­ło­wa­ło oko­ło 500 osób w tym: mini­ster zdro­wia Pan  Łukasz Szu­mow­ski.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Od dnia 7.10. br. reli­kwiarz św. Kaspra pere­gry­nu­je po domach człon­ków WKC w tej para­fii, następ­nie reli­kwie otrzy­ma­ją chęt­ni para­fia­nie. Zain­te­re­so­wa­nie para­fian, któ­rzy chcą aby reli­kwie św. Kaspra gości­ły w ich domach jest duże.  Św. Kasprze, któ­ry tak bar­dzo umi­ło­wa­łeś Prze­naj­droż­szą Krew Chry­stu­sa, wsta­wiaj się za nami i pomóż nam, aby­śmy tak jak Ty chwa­li­li i czci­li „Cenę nasze­go zba­wie­nia”.

Danu­taani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na