Z wiel­kim smut­kiem powia­da­mia­my, że nasza Zosia Staś Ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go ode­szła do Pana dn. 10.11.2019 w szpi­ta­lu. Otocz­my ją modli­twą.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz jej dać Panie, a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj jej świe­ci.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.
Niech odpo­czy­wa w poko­ju wiecz­nym. Amen

 

 

 

 

 


O Zosi Staś — ks. Daniel Mokwa CPPS-Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go „Nie­sio­na modli­twa­mi do Domu Ojca”»czy­taj wię­cej …«

 

Wspo­mnie­nie o śp. Zofii Staś
„Spiesz­my się kochać ludzi tak szyb­ko odcho­dzą”
(ks. J. Twar­dow­ski)
Te sło­wa ks. Twar­dow­skie­go szcze­gól­nie moż­na odnieść do naszej już byłej ani­ma­tor­ki Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go WKC śp. Zofii Staś. Bóg ukształ­to­wał Jej życie od stro­ny ludz­kiej, że sta­ło się ono fun­da­men­tem dla bycia ani­ma­to­rem, czy­li słu­gą dla innych. Za to Jej z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my. Śp. Zofia Staś wstą­pi­ła do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa 01.10.2000 roku, znak Krzy­ży­ka przy­ję­ła 01.01.2005 roku. Funk­cję ani­ma­to­ra para­fii św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w WKC zaczę­ła spra­wo­wać od 01.12.2008 roku, a ani­ma­to­rem Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go WKC była od 04.11.2017 roku.
Była czło­wie­kiem łagod­no­ści, poko­ju i rado­ści. Te war­to­ści wno­si­ła we Wspól­no­tę i swo­je śro­do­wi­sko. Co było źró­dłem takiej posta­wy w Niej? Bóg !
I za to Bogu jedy­ne­mu w Trój­cy Świę­tej niech będą dzię­ki.
Z wyra­za­mi współ­czu­cia dla rodzi­ny, krew­nych, człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich zna­jo­mych z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Chry­stu­sa.
                                                                                      Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC
Pogrzeb śp. Zofii Staś odbył się w pią­tek, o godz.12:00, w para­fii św. Jana Apo­sto­ła w Ole­śni­cy

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Reflek­sje po pogrze­bie naszej kocha­nej Zosi Staś

Zacznę od cyta­tu „Naj­więk­szy dar to dru­gi czło­wiek, któ­ry daje swo­ją obec­ność, któ­ry jest wspar­ciem, któ­ry dotrzy­mu­je sło­wa, na któ­re­go możesz liczyć.” Nie­istot­ne skąd pocho­dzą te sło­wa, ale traf­nie okre­śla­ją nam oso­bę Zosi. Wła­śnie taka była. Zawsze  cicha , skrom­na, ale czu­wa­ją­ca nad wszyst­ki­mi, peł­na cie­pła. Na jej poże­gna­nie przy­by­ło wie­le osób: Rodzi­na, krew­ni, zna­jo­mi Kapła­ni, s. zakon­ne, Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa: ks. Bogu­sław- Wit­kow­ski-Kra­jo­wy Mode­ra­tor; ks. Daniel Mokwa-Mode­ra­tor- Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go; ani­ma­tor­ka kra­jo­wa -Tere­sa Świ­der­ska; wie­lu ani­ma­to­rów  i człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go: z Die­ce­zji: Kato­wic­kiej, Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej, Opol­skiej,  Legnic­kiej, Kali­skiej, Wro­cław­skiej i oczy­wi­ście  z samej Ole­śni­cy. Kto tyl­ko mógł, to był obec­ny. Nie trze­ba tu wca­le wie­le słów, bo sam pogrzeb, to jak­by jed­na wiel­ka uro­czy­stość poże­gnal­na. Każ­dy w ser­cu nosił smu­tek, że Zosia już ode­szła, ale jed­no­cze­śnie też i radość, że tylu ludzi ją przy­szło poże­gnać. Cała Bazy­li­ka św. Jana Apo­sto­ła w Ole­śni­cy, gdzie odby­wa­ła się Msza Św. żałob­na była zapeł­nio­na. Zosię moż­na było jesz­cze oso­bi­ście poże­gnać w trum­nie. Cho­ciaż nie umia­ła już nam nic powie­dzieć, to jed­nak jej pięk­ny uśmiech wyra­żał wszyst­ko- mówił, że jest teraz szczę­śli­wa, bo ode­szła do Domu Pana, a dla nas był potwier­dze­niem, że war­to żyć dla Chry­stu­sa. Ode­szła nie­spo­dzie­wa­nie, ale wie­rzy­my, że nas nie opu­ści­ła i będzie nam poma­gać, ale w inny już spo­sób. Bogu niech będą dzię­ki, że była w naszej Wspól­no­cie i wie­le do niej wnio­sła. Będzie­my zawsze pamię­tać o niej w modli­twie. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz dać jej Panie… A zakoń­czę reflek­sją: „Tak czę­sto spie­szy­my się i nie mamy cza­su myśleć po co żyje­my… Czas i zamy­śle­nie o swo­im życiu, to jest źró­dło siły, czas na modli­twę, to jest naj­więk­sza moc na zie­mi i czas kocha­nia i być kocha­nym to jest przy­wi­lej od Boga dany”…

Kata­rzy­na Zalu­za

Ostat­nie prze­by­wa­nie z Zosią Staś — na spo­tka­niu Rad Pod­re­gio­nów z Radą Kra­jo­wą
wraz z Komi­sją Regu­la­mi­no­wą
w Oża­ro­wie Maz.
5–6 paź­dzier­ni­ka 2019