Spo­tka­nie opłat­ko­we WKC w Opo­lu w Die­ce­zji Opol­skiej

Pako­wa­nie pre­zen­tów na spo­tka­nie opłat­ko­we

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W dniu 27 stycz­nia 2018 roku odby­ło się jak każ­de­go roku spo­tka­nie opłat­ko­we człon­ków WKC die­ce­zji opol­skiej. Uczest­ni­czy­li w niej człon­ko­wie WKC z Opo­la, Klucz­bor­ka, Kędzie­rzy­na- Koź­la i nawet w tym roku z Prud­ni­ka. Zabra­kło w tym roku człon­ków z Bole­sła­wia wraz ks. Hen­ry­kiem Wyci­skiem, któ­rzy ze wzglę­du na cho­ro­bę księ­dza i ani­ma­tor­ki Mał­go­si nie mogli przy­być, ale myśla­mi byli z nami.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się Eucha­ry­stią w małym kościół­ku pw. św. Seba­stia­na, któ­rą cele­bro­wa­li: ks. pra­łat Edward Boga­cze­wicz z Kędzie­rzy­na-Koź­la, ks. Tomasz Jało­wy z Klucz­bor­ka; ks. Patryk Wram­ba z Opo­la.


 
Potem wszy­scy uda­li się na kolę­do­wa­nie w sal­ce przy kate­drze opol­skiej. Atmos­fe­ra była bar­dzo świą­tecz­na. Po podzie­le­niu się opłat­kiem , modli­twie i przy­go­to­wa­nej obfi­tej aga­pie, odby­ło się loso­wa­nie kar­te­czek przy­go­to­wa­nych przez sio­strę Geno­we­fę z jakimś cyta­tem wybra­nym z biblii lub zna­ne­go jakie­goś świę­te­go lub z róż­nych kazań czy reko­lek­cji. Było to cie­ka­we doświad­cze­nie, bo zaraz każ­dy mówił, jak te sło­wa rozu­mie i jak one do nie­go tra­fia­ją. Były też pre­zen­ty przy­go­to­wa­ne przez sio­stry z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Znaj­do­wa­ły się w nich książ­ki o tema­ty­ce reli­gij­nej i zro­bio­ne ręcz­nie różań­ce z Nowen­ną pom­pe­jań­ską oraz ser­dusz­ko zro­bio­ne na szy­deł­ku. Potem każ­da oso­ba mogła wybrać sobie ze śpiew­ni­ka przy­wie­zio­ne­go przez ks. Danie­la  jakąś kolę­dę i wszy­scy razem ją śpie­wa­li­śmy przy akom­pa­nia­men­cie gita­ro­wym  ks. Danie­la.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dzię­ki Ci Jezu za to miłe spo­tka­nie, któ­re na dłu­go zosta­nie w naszej pamię­ci i któ­re nas jesz­cze bar­dziej łączy we Wspól­no­cie.

rela­cja i zdję­cia: Kasia Zalu­za