W sobo­tę w Domu św Kaspra odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we KAC Die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej. Wzię­ły w nim udział człon­ko­wie  Wspól­no­ty z Czę­sto­cho­wy i z Radom­ska. Po Eucha­ry­stii , któ­rą odpra­wił nasz Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu ks. Daniel Mokwa prze­szli­śmy do sal­ki, gdzie skła­da­li­śmy sobie życze­nia i dzie­li­li­śmy się opłat­kiem i dobrym sło­wem prze­ka­za­nym nam przez św. o. Pio. Każ­dy mógł wybrać kolę­dę któ­rą wspól­nie śpie­wa­li­śmy. Dzie­li­li­śmy się rów­nież doświad­cze­niem z życia Sło­wem Bożym. Spo­tka­nie prze­bie­ga­ło w atmos­fe­rze rado­ści i Miło­ści Bożej.
Ser­decz­nie pozdra­wiam całą Wspól­no­tę.

Hali­na