Spo­tka­nie opłat­ko­we Die­ce­zji Opol­skiej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w dniu 04–01-2020r.

Spotkania opłatkowe mają na celu świętowanie jednego z najważniejszych wydarzeń  zbawczych, a więc Narodzin  Bożej Dzieciny. To również czas składania sobie życzeń i tak jak dzielimy się opłatkiem, tak każdego dnia – nie tylko od święta – dzielmy się miłością i wzajemną życzliwością.

Naszej para­fial­nej Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa już po raz dru­gi przy­pa­dło być gospo­da­rza­mi spo­tka­nia opłat­ko­we­go Die­ce­zji Opol­skiej. Roz­po­czę­ło się ono o godzi­nie 11-tej przy­wi­ta­niem wszyst­kich przez nasze­go ks. Pra­ła­ta Edwar­da Boga­cze­wi­cza, przed  uro­czy­stą Mszą Świę­tą, któ­rą kon­ce­le­bro­wa­ło 3 księ­ży :

 • Hen­ryk Wycisk z WKC Bole­sła­wia,  jeden z naj­star­szych czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa  w die­ce­zji opol­skiej, któ­ry prze­wod­ni­czył Mszy Św.
 • Tomasz Jało­wy- były opie­kun WKC Klucz­bork, obec­nie skie­ro­wa­ny do para­fii w Przy­wo­rach Op.
 • Jakub Fur­ca – opie­kun WKC Opo­le

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

We Mszy Św. uczest­ni­czy­li człon­ko­wie Wspól­no­ty:

 • z Opo­la z ani­ma­tor­ką die­ce­zjal­ną Geno­we­fą Woj­nar
 • z Klucz­bor­ka wraz z ani­ma­to­rem para­fial­nym Arka­diu­szem Saba­dasz, któ­ry słu­żył do Mszy św,
 • z Bole­sła­wia z ani­ma­tor­ką Mał­go­rza­tą Grze­si­czek
 • po raz pierw­szy- kan­dy­da­ci do Wspól­no­ty ze Strze­lec OP.
 • człon­ko­wie naszej para­fial­nej Wspól­no­ty z wszyst­ki­mi sym­pa­ty­ka­mi i czci­cie­la­mi Krwi Chry­stu­sa.

  Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Mode­ra­tor pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go ks. Daniel Mokwa CPPS, nie mógł tym razem przy­być na spo­tka­nie opłat­ko­we, ale łączył się z nami ducho­wo. Homi­lię wygło­sił ks. Tomasz Jało­wy. Nawią­zał do tego, że kie­dy sta­je­my przy ołta­rzu jako jed­na Wspól­no­ta z róż­nych stron, to gdzieś w ser­cu jest taka myśl, że zno­wu tu jeste­śmy razem i spo­ty­ka­my te czy inne oso­by, ale przede wszyst­kim też spo­ty­ka­my się z Chry­stu­sem i to Bóg jest z nami. Przyj­mu­je­my same­go Boga i on będzie obec­ny w nas ze swo­im Cia­łem i ze swo­ją Krwią i może­my się tym nie­ustan­nie pocie­szać, ale też i rado­wać, że mamy Boga „na wycią­gnię­cie ręki”, bo są miej­sca na świe­cie, że brak jest kapła­nów. Tyle tyl­ko, że i u nas może się to też stać, bo coraz mniej jest powo­łań. Dla­te­go my  jako Wspól­no­ta mamy dawać świa­dec­two czym dla mnie jest Krew Chry­stu­sa i kim jest  dla mnie sam Jezus, żeby pocią­gnąć swo­im świa­dec­twem i życiem za sobą też innych i przy­pro­wa­dzić do Chry­stu­sa. Każ­dy kto naro­dził się z Boga ten na pew­no miłu­je, a jeśli jest w nas jesz­cze naj­święt­sza Krew Jezu­sa, to jest to ta dro­ga, któ­ra jest pra­wi­dło­wo­ścią. Ks. Tomasz zakoń­czył homi­lię sło­wa­mi: opie­raj­my więc nasze chrze­ści­jań­stwo na tym co jest naszą miło­ścią. Mogli­śmy też  na tej Eucha­ry­stii cie­szyć się przy­ję­ciem Chry­stu­sa pod dwie­ma posta­cia­mi, co nie czę­sto się zda­rza i dla wszyst­kich jest to dużym prze­ży­ciem. Mszę Św. zakoń­czył ksiądz Hen­ryk bło­go­sła­wień­stwem mówiąc, że mogli­śmy uczest­ni­czyć w tej Eucha­ry­stii, w tym wszyst­kim co jest mocą naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa i tak umoc­nie­ni,  z potrze­by ser­ca może­my iść śla­dem Pana Jezu­sa, a prze­sła­nie dla nas to: „miłuj­cie się, raduj­cie się i nie bój­cie się, bo Bóg jest z nami”. Na tym nie koniec, bo zaraz po Mszy Św. ks. Hen­ryk pobło­go­sła­wił każ­de­go indy­wi­du­al­nie reli­kwia­mi Św. Kaspra i każ­de­mu wrę­czy­li­śmy podo­bi­znę Św. Kaspra z płót­nem potar­tym o jego świę­te reli­kwie, po czym uda­li­śmy się do salek para­fial­nych na wspól­ne kolę­do­wa­nie, podzie­le­niem się opłat­kiem i spo­ży­cie przy­go­to­wa­nej aga­py. Przy­go­to­wa­ne też dla każ­de­go były upo­min­ki oraz cukie­rek z zapa­ko­wa­nym sło­wem Bożym poło­żo­nym na gwiazd­ce zro­bio­nej przez naszą Józię, któ­rą też każ­dy mógł zabrać na pamiąt­kę do domu. Bogu niech będą dzię­ki za ten dzień !

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Kata­rzy­na Zalu­za 

zdję­cia: K. Zalu­za, Z. Lalak »KLIKNIJ TU«