W dniu 8–9 kwiet­nia 2016 w Para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej odby­ły się dni sku­pie­nia dla człon­ków WKC z Para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej, Świę­tej rodzi­ny w Tar­no­wie.

Bło­go­sła­wio­nej Karo­lisdc11790ny Kóz­ki w Tar­no­wie oraz Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Koszy­cach Wiel­kich.

3 dnio­we spo­tka­nia ( kon­fe­ren­cje i roz­wa­ża­nia ) pro­wa­dził Mode­ra­tor WKC Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go misjo­narz CPPS Daniel Mokwa. W pierw­szym dniu spo­tka­nia odby­ła się kon­fe­ren­cja doty­czą­ca roze­zna­nia Woli Bożej w życiu Świę­te­go Kaspra del Buf­fa­lo. Całe życie świę­te­go Kaspra było szu­ka­niem i wypeł­nie­niem woli Bożej, któ­ra reali­zo­wa­na była w posłu­szeń­stwie Panu Bogu, papie­żo­wi i bisku­pów. Spo­tka­nie w tym dniu roz­po­czę­ło się Jutrz­nią , zakoń­czy­ło się Nie­szpo­ra­mi. Następ­ny dzień ksiądz misjo­narz popro­wa­dził dru­gą kon­fe­ren­cję na temat tego, jak wspól­no­ta WKC wypeł­nia testa­ment Świę­te­go Kaspra del Bufa­lo, któ­ry sta­rał się o odno­wę Kościo­ła. Pro­wa­dził ją przez misje i reko­lek­cje, wszy­scy jeste­śmy powo­ła­ni do apo­stol­stwa , aby gło­sić tajem­ni­cę Krwi Chry­stu­sa. Nale­ży żyć Ewan­ge­lią, reali­zo­wać apo­stol­stwo, poprzez świa­dec­two nasze­go życia.
czlonkowie-wkc-na-skupieniu-2016
sdc11901
czlonkowie-wkc-przed-msza-swieta
sdc11892