DSCN0484  Roz­po­czę­li­śmy nowy rok for­ma­cyj­ny z tego­rocz­nym tema­tem:„Roze­zna­wa­nie woli Bożej”, z nowym Mode­ra­to­rem Pod­re­gio­nu: ks. Danie­lem Mokwą w Domu św. Waw­rzyń­ca.

DSCN0403
Kon­fe­ren­cja

Temat obec­ne­go sku­pie­nia to: „Mary­ja przy­kła­dem wypeł­nie­nia woli Bożej”

W pro­gra­mie mię­dzy inny­mi:

 • Eucha­ry­stia
 • kon­fe­ren­cja
 • roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go,
 • bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa,
  Błogosławieństwo Relikwią
  Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią

  Nocna Adoracja
  Noc­na Ado­ra­cja
 • noc­na Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu