Dzień inny – wspa­nia­ły ponie­waż od rana sku­pie­nie mamy.
„ACH JAK PIĘKNIE JEST ŻYĆ W RĘKACH PANA, W DOSKONAŁEJ ULEGŁOŚCI JEGO WOLI”                                                                                                                                 Św. Kasper del Bufa­lo

Temat:  WOLA BOŻA W ŻYCIU ŚW.KASPRA

Przy­wi­ta­nie ks. Danie­la Mokwę CPPS.

    P1230737

Wspól­ny czas spę­dzo­ny razem i słu­cha­nie kon­fe­ren­cji z tema­tu for­ma­cyj­ne­go: „Wola Boża w życiu św. Kaspra”

P1230734

Przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii
P1230744 P1230745
Eucha­ry­stia
P1230748
P1230741

Wspól­ne zdję­cie z ks.Danielem, Mode­ra­to­rem Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go i die­ce­zjal­ną ani­ma­tor­ką Mary­sią

P1230762