Reko­lek­cje waka­cyj­ne odby­ły się w Domu Misyj­nym Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie w dniach 26–30 sierp­nia 2018 roku.
Temat: Powo­ła­nie do świę­to­ści.
Reko­lek­cjo­ni­sta: ks. Daniel Mokwa CPPS

KONFERENCJE

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 foto: Tere­ska z Zie­lo­nej Góry

Reflek­sje z reko­lek­cji:

Pomi­mo róż­nych prze­ciw­no­ści uda­ło  mi się poje­chać do Czę­sto­cho­wy na reko­lek­cje. Tema­tem tych reko­lek­cji było „Powo­ła­nie do świę­to­ści” jest to bar­dzo sze­ro­ki temat, ale rów­no­cze­śnie ład­nie prze­ka­za­ny przez ks. Danie­la Mokwa CPPS był bar­dzo dobrze przy­swa­jal­ny przez mój umysł i ser­ce.
Naj­bar­dziej m.in. prze­mó­wi­ły do mnie i pozo­sta­ły w mojej pamię­ci sło­wa Jezu­sa, kie­dy wyja­śnił z całą pro­sto­tą, co to zna­czy być świę­tym w świe­tle ośmiu bło­go­sła­wieństw. Istot­nym warun­kiem postę­pu jest rów­nież roze­zna­wa­nie i wycho­wa­nie sie­bie w cier­pli­wo­ści, ofiar­no­ści, goto­wo­ści do wyrze­cze­nia się wszyst­kie­go i cał­ko­wi­te­go posłu­szeń­stwa Ewan­ge­lii.
Mat­ka Boża naj­pięk­niej i naj­peł­niej, jak nikt inny żyła bło­go­sła­wień­stwa­mi Jezu­sa.
Ten czas reko­lek­cji był dla mnie wspa­nia­łym dobrze wyko­rzy­sta­nym cza­sem, gdzie mogłam ubo­ga­cić się ducho­wo, by pamię­tać każ­de­go dnia żeby wzra­stać do coraz to więk­szej zaży­ło­ści i świę­to­ści na wzór Jezu­sa i Maryi.

T.Ż. z Zie­lo­nej Góry