Nowy rok for­ma­cyj­ny, nowy temat „Roze­zna­wa­nie woli Bożej”, nowy Opie­kun ks. Mariusz Sza­fryk oraz nowy jubi­le­usz — jubi­la­tek Mał­go­si i Basi zresz­tą i Wspól­no­ta już o rok star­sza.

Pierw­sze spo­tka­nie die­ce­zjal­ne po waka­cjach
(zawsze w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca)
12 wrze­śnia 2015r. – para­fia pw. Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej

Jak dotych­czas zawsze w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca roz­po­czę­li­śmy we wrze­śniu nasze die­ce­zjal­ne spo­tka­nia for­ma­cyj­ne na rok 2015/2016.W tym dniu przy­pa­da­ło wspo­mnie­nie Naj­święt­sze­go Imie­nia Maryi, tym samym zwy­cię­stwa odsie­czy wie­deń­skiej, stąd z ww. powo­dów inten­cje naszej modli­twy powszech­nej były uak­tu­al­nio­ne tymi tre­ścia­mi.  Nasza wspól­na Msza św., któ­rą zawsze roz­po­czy­na­my nasze die­ce­zjal­ne spo­tka­nia  mia­ła w związ­ku z tymi wymie­nio­ny­mi wyda­rze­nia­mi szcze­gól­ny cha­rak­ter.
Zaczę­li­śmy nasze spo­tka­nie od przy­wi­ta­nia się z Rodzi­ną, z nowym księ­dzem opie­ku­nem, ks. Mariu­szem Sza­fry­kiem

DSCN0359
Rodzi­na Basi przy­by­ła na zamó­wio­ną przez Wspól­no­tę Mszę Św. w inten­cji śp. Joli — cór­ki Basi , któ­ra zmar­ła 10.09.2015 r.

DSCN0364a  DSCN0358

W tym dniu przy­pa­da­ło wspo­mnie­nie Naj­święt­sze­go Imie­nia Maryi, tym samym zwy­cię­stwa odsie­czy wie­deń­skiej, stąd z ww. powo­dów inten­cje naszej modli­twy powszech­nej były uak­tu­al­nio­ne tymi tre­ścia­mi. Nasza wspól­na Msza św., któ­rą zawsze roz­po­czy­na­my nasze die­ce­zjal­ne spo­tka­nia mia­ła w związ­ku z tymi wymie­nio­ny­mi wyda­rze­nia­mi szcze­gól­ny cha­rak­ter.
W sali para­fial­nej spo­tka­li­śmy się wszy­scy razem: Rodzi­na naszej Basi, Ksiądz Opie­kun naszej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz my – człon­ki­nie i człon­ko­wie z wszyst­kich moż­li­wych oko­lic i z Zie­lo­nej Góry. Zwy­kle prze­jezd­ne oso­by są z Ochli, Mało­mic, Szpro­ta­wy, Sule­cho­wa,  Czer­wień­ska.

Zaczę­li­śmy nasze spo­tka­nie od przy­wi­ta­nia się z Rodzi­ną, z nowym księ­dzem kape­la­nem, a tak­że zło­że­niem życzeń z oka­zji uro­dzin Basi i naszej odpo­wie­dzial­nej pod­re­gio­nu Mał­go­si. Były tak­że tra­dy­cyj­ne pio­sen­ki i tort i kawa i cia­sto i owo­ce. Zawsze wszyst­ko przy­go­to­wu­je­my to wspól­nie, mamy z tego radość, żeby nie powie­dzieć wspól­ną fraj­dę.
DSCN0383

DSCN0380  DSCN0391
Po tej czę­ści uro­czy­stej jak­by nie było pozo­sta­li­śmy w naszej zwar­tej gru­pie, w któ­rej tym razem sio­stra Mał­go­sia popro­wa­dzi­ła temat pierw­szy: Mary­ja przy­kła­dem wypeł­nia­nia Woli Bożej. Mamy zało­żo­ne do tema­tów sko­ro­szy­ty, do któ­rych kolej­no będzie­my dokła­dać następ­ne zagad­nie­nia. Wspól­nie dzie­li­li­śmy się odczu­cia­mi poję­cia macie­rzyń­stwa, rów­nież tego bole­sne­go i pro­ble­mo­we­go, uwa­ga­mi o tym jak roz­po­zna­wać, co jest wolą Bożą, jak to czy­ni­ła Mat­ka Jezu­sa, a jak każ­dy z nas ma to zagad­nie­nie na co dzień odczy­ty­wać i reali­zo­wać. Cały czas wra­ca­li­śmy do tek­stu i wspo­ma­ga­li­śmy się zawar­ty­mi tam tre­ścia­mi.
DSCN0395

DSCN0389  DSCN0390
Na koń­cu pomo­dli­li­śmy się, zaczę­li­śmy sprzą­ta­nie tak­że wspól­ne, a tym komu przy­na­le­ża­ły spra­wy finan­so­we, zaję­li się naszą „eko­no­mią”.

Bar­dzo ceni­my sobie te nasze comie­sięcz­ne spo­tka­nia, oży­wia­ją one nasze poszu­ki­wa­nia Świa­tła, nasze wza­jem­ne  kon­tak­ty, porząd­ku­ją w nas nasze odczu­cia, wspól­ną pra­cę, następ­ne pla­ny na tydzień, na mie­siąc.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

rela­cje ze spo­tka­nia napi­sa­ła: Ula Piłat