Mie­siąc lipiec w Die­ce­zji Opol­skiej
Dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa mie­siąc lipiec jest bar­dzo waż­ny, ale nie wszy­scy  wie­dzą, że tak jak mie­siąc maj poświę­co­ny jest Mat­ce Bożej, mie­siąc czer­wiec Ser­cu Jezu­so­we­mu, to mie­siąc lipiec szcze­gól­nie poświę­co­ny jest czci Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa. O tym mówią też  sło­wa  świę­te­go Jana Paw­ła II wypo­wie­dzia­ne w roz­wa­ża­niu przed modli­twą Anioł Pań­ski   01 lip­ca 2001r,: lipiec, to mie­siąc, któ­ry zgod­nie z ludo­wą tra­dy­cją poświę­co­ny jest kon­tem­pla­cji Naj­święt­szej Krwi Chry­stu­sa, nie­zgłę­bio­nej tajem­ni­cy miło­ści i miło­sier­dzia. Krew Chry­stu­sa jest ceną, któ­rą Bóg zapła­cił, aby wyzwo­lić ludz­kość z nie­wo­li grze­chu i śmier­ci. Jest nie­zbi­tym dowo­dem miło­ści  nie­biań­skie­go Ojca do każ­de­go czło­wie­ka, bez  żad­ne­go wyjąt­ku. To Krew, któ­rej jed­na kro­pla może wyba­wić cały świat od wszel­kiej winy”.

Co dzia­ło się przez ten mie­siąc w die­ce­zji opol­skiej, żeby jak naj­wię­cej osób dowie­dzia­ło się o tym, czym dla nas  jest Krew Chry­stu­sa ?

W para­fii Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu już przed uro­czy­sto­ścią  Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa obcho­dzo­ną zawsze 1 lip­ca Wspól­no­ta modli­ła się przez 9 dni Nowen­ną do Krwi Chry­stu­sa w inten­cji: za ojczy­znę o świa­tło Ducha Świę­te­go dla poli­ty­ków i wybór Pre­zy­den­ta zgod­nie z Wolą Bożą. Pierw­sze­go dnia lip­ca mie­siąc do Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa  roz­po­czę­ła Msza Świę­ta

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

link do zdjęć Kata­rzy­na KLIKNIJ TU

za człon­ków Wspól­no­ty, ich rodzin i wszyst­kich sym­pa­ty­ków tej­że Wspól­no­ty oraz o świa­tłość Ducha Świę­te­go dla naszych kapła­nów i o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne, szcze­gól­nie z naszej para­fii. Przez cały mie­siąc lipiec po ran­nej Mszy Świę­tej trwa­ła modli­twa w inten­cji: za kapła­nów szcze­gól­nie z para­fii, o nowe i świę­te powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne oraz o prze­bła­ga­nie Pana Boga za grze­chy Nasze i całe­go Świa­ta pro­sząc o usta­nie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa oraz za dzie­ci i mło­dzież prze­by­wa­ją­cych na waka­cjach, aby pamię­ta­ły o Bogu i za naszą Ojczy­znę. Przez cały czas był wysta­wio­ny   w koście­le obraz przed­sta­wia­ją­cy kie­lich i krzyż, przy­po­mi­na­ją­cy o trwa­niu mie­sią­ca czci do Prze­naj­droż­szej Krwi. Do  modlitw dołą­czy­ło się wie­le osób z poza Wspól­no­ty, dzię­ki temu mogli poznać nasze modli­twy, z naszych modli­tew­ni­ków. Na zakoń­cze­nie każ­de­go dnia do roz­wa­żań o Krwi Chry­stu­sa wyko­rzy­sta­li­śmy książ­kę z nasze­go wydaw­nic­twa „Pomoc”  auto­ra Tul­lio Veglian­ti CPPS „Krew Chry­stu­sa-codzien­ne roz­wa­ża­nia na lipiec”, któ­re  roz­pro­wa­dzi­li­śmy tak­że wśród chęt­nych osób, nawet tych, któ­re nie mogły się z nami modlić. Krót­ka infor­ma­cja o naszych modli­twach i o m-cu lip­cu poświę­co­ne­mu czci Krwi Chry­stu­sa uka­za­ła się na stro­nie inter­ne­to­wej naszej para­fii.

W innych para­fiach die­ce­zji opol­skiej, tam gdzie jest Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, jak w Opo­lu, Klucz­bor­ku, Bole­sła­wiu m-c lipiec też roz­po­czę­ła uro­czy­sta Msza Świę­ta. Rów­nież tam pro­wa­dzo­ne były modli­twy w cią­gu mie­sią­ca w mia­rę moż­li­wo­ści takie jak koron­ka do Krwi Chry­stu­sa , lita­nia do Krwi Chry­stu­sa i inne.

Pod­su­mo­wa­niem niech będą sło­wa nasze­go patro­na Świę­te­go Kaspra z jego listów Żyje­my w cza­sach, kie­dy to Boska Krew musi oczy­ścić  całą zie­mię”(Nr 1309) oraz „Nabo­żeń­stwo do Boskiej Krwi niech będzie naszą pocie­chą i przez nią niech nabie­ra siły nasze apo­stol­stwo, z tym więk­szym zapa­łem, o ile więk­sza oka­że się potrze­ba dusz. Bądź nie­stru­dzo­ny w sze­rze­niu i w roz­gła­sza­niu nasze­go nabo­żeń­stwa do Boskiej Krwi.” (Nr 3037)

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

Kata­rzy­na Zalu­za — Ani­ma­tor­ka Die­ce­zji Opol­skiej