Koron­ka na uli­cach miast świa­ta

W rocz­ni­cę beaty­fi­ka­cji ks. Micha­ła Sopoć­ki, 28 wrze­śnia br., o godzi­nie 15:00 już po raz kolej­ny ‚od dzie­się­ciu lat  w róż­nych miej­scach publicz­nych całe­go świa­ta,  na pla­cach, rogach i skrzy­żo­wa­niach ulic zatło­czo­nych miast, a tak­że w innych miej­scach publicz­nych, tak­że na wsi poja­wi­li się ludzie, by odmó­wić Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go .

W tym roku była to inten­cja:
·         Za kapła­nów, by wypeł­ni­li wolę Bożą prze­ka­za­ną św. Fau­sty­nie: Kapła­nom, któ­rzy gło­sić będą i wysła­wiać miło­sier­dzie moje, dam im moc prze­dziw­ną i namasz­czę ich sło­wa, i poru­szę ser­ca, do któ­rych prze­ma­wiać będą. (Dz. 1521).
·         O  pokój na świe­cie, zwłasz­cza w kra­jach Bli­skie­go Wscho­du, o powrót uchodź­ców do ich ojczy­stych kra­jów i pomoc w odbu­do­wie ich domów.
·          Za nasze kra­je, mia­sta, nasze rodzi­ny i nas samych.

W inten­cjach papie­skich na wrze­sień
·         Aby mło­dzież na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim mia­ła dostęp do edu­ka­cji i pra­cy we wła­snej ojczyź­nie.

Modli­twę Patro­na­tem Hono­ro­wym objął i przed­się­wzię­ciu bło­go­sła­wił Arcy­bi­skup Grze­gorz Ryś, Metro­po­li­ta Archi­die­ce­zji Łódz­kiej.

Do tej modli­twy przy­łą­czy­ła się tak­że grup­ka osób z Para­fii Ducha Św. i N.M.P Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu z ini­cja­ty­wy para­fial­nej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i odmó­wi­ła Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go przy skrzy­żo­wa­niu ulic Al. Lisa i Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Jest to już dru­ga taka nasza ini­cja­ty­wa i myśli­my, że w kolej­nych latach będzie nas coraz wię­cej.

przy­go­to­wa­ła łącz­nie z lin­kiem ze zdję­cia­mi Kata­rzy­na Zalu­za