Dzień papie­ski w naszej para­fial­nej Wspól­no­cie 16–10-2018r

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy para­fii Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu posta­no­wi­ła w dniu swo­je­go spo­tka­nia modli­tew­ne­go przy­pa­da­ją­ce­go aku­rat w 40 rocz­ni­cę pon­ty­fi­ka­tu Jana Paw­ła II, spę­dzić ten dzień w spo­sób wyjąt­ko­wy, ina­czej niż na innych spo­tka­niach  Dla­te­go zebra­li­śmy się nie jak zwy­kle w sal­ce para­fial­nej , a w domu u jed­nej z sióstr. W miłej modli­tew­nej atmos­fe­rze, przy kawie i ciast­ku powspo­mi­na­li­śmy  pon­ty­fi­kat papie­ża Jana Paw­ła II oraz to, w jaki spo­sób wpły­nął na oso­bo­wość każ­de­go z nas.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bogu niech będą dzię­ki za ten  dzień, któ­ry dał nam Pan !  

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Kasia Zalu­za

link do zdjęć udo­stęp­ni­ła Kasia Zalu­za