Uro­czy­sta Msza Św. w dniu 28–11-2017r. z oka­zji 30-lecia powsta­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Kędzie­rzy­nie- Koź­lu.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wię­cej zdjęć z Eucha­ry­stii 

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa powsta­ła 27–11-1987r. jako jed­na z naj­wcze­śniej­szych Wspól­not two­rzą­cych się przy nowo powsta­ją­cej Para­fii Ducha Św. i N.M.P Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Zapo­cząt­ko­wa­ła ją pani Maria Kaziń­ska. Potem ani­ma­to­rem para­fial­nym zosta­ła Józe­fa Łem­pic­ka, w póź­niej­szym okre­sie Micha­li­na Bie­rów­ka, a obec­nie jest Kata­rzy­na Zalu­za. Opie­ku­nem gru­py od same­go począt­ku jest ksiądz pra­łat Edward Boga­cze­wicz.

Do obcho­dów 30-lecia powsta­nia WKC w naszej para­fii przy­go­to­wy­wa­li­śmy się już od wie­lu mie­się­cy. Były to wcze­śniej przy­go­to­wa­ne zapro­sze­nia i wrę­czo­ne pod­czas odwie­dzin u naszych star­szych współ­sióstr, któ­re ze wzglę­du na zdro­wie nie uczęsz­cza­ją na nasze spo­tka­nia. Dotar­li­śmy rów­nież do pierw­szej ani­ma­tor­ki naszej Wspól­no­ty, któ­ra miesz­ka  w innej para­fii i tro­chę kon­takt z nią się urwał.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zapro­sze­nia tra­fi­ły rów­nież do księ­ży i ani­ma­to­rów z naszej opol­skiej die­ce­zji, a do sąsied­nich para­fii o uro­czy­sto­ści dostar­czo­ne zosta­ły ogło­sze­nia. Dzię­ki temu mimo nie­ty­po­wej pory (wto­rek, godz. 10-ta) było wie­le osób. Jak zauwa­ży­li­śmy były to prze­waż­nie oso­by star­sze i scho­ro­wa­ne, dla któ­rych cier­pie­nie nie jest obce, a uczest­nic­two w takiej Mszy św. i przy­ję­cie Eucha­ry­stii pod dwie­ma posta­cia­mi było dużym prze­ży­ciem. Każ­dy po Eucha­ry­stii otrzy­mał zro­bio­ne przez Józię koron­ki do Krwi Chry­stu­sa z ksią­żecz­ką jak ją odma­wiać i modli­twą zawie­rze­nia. Na Mszę św. przy­by­li  tak­że człon­ko­wie WKC wraz z ani­ma­to­ra­mi z Bole­sła­wia, Opo­la, Klucz­bor­ka oraz z sąsied­nich para­fii. Uczest­ni­czy­ła tak­że we Mszy św. nasza naj­star­sza człon­ki­ni WKC pani Soko­łow­ska Zofia (98 lat), któ­ra cho­ciaż nie ma już siły przy­cho­dzić na spo­tka­nia Wspól­no­ty, to jest z nami zawsze w kon­tak­cie.

Nasza uro­czy­sta Msza św. była kon­ce­le­bro­wa­na przez pię­ciu kapła­nów:

  • mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go –ks. Danie­la Mokwa CPPS, któ­ry prze­wod­ni­czył Mszy św.
  • opie­ku­nów Wspól­not:
    —  ks. Hen­ryk Wycisk  — WKC Bole­sław
    —  ks. Patryk Wram­ba – WKC Opo­le
    —  ks. Tomasz Jało­wy – WKC Klucz­bork
    i oczy­wi­ście nasze­go ks. pra­ła­ta Edwar­da Boga­cze­wi­cza

Sło­wo Boże wygło­sił ks. Hen­ryk Wycisk z naj­star­szej Wspól­no­ty z Bole­sła­wia mówiąc pięk­nie o zna­cze­niu Krwi Chry­stu­sa.

Po Eucha­ry­stii ks. Damian Mokwa CPPS udzie­lał bło­go­sła­wień­stwa reli­kwia­mi zało­ży­cie­la Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa św. Kaspra del Bufa­lo.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Link do zdjęć: bło­go­sła­wień­stwo i roz­da­wa­nie różań­ców

Każ­dy w podzię­ce za uczest­nic­two w  jubi­le­uszo­wej Mszy św.  od naszej Wspól­no­ty oprócz koron­ki do Krwi Chry­stu­sa otrzy­mał rów­nież podzię­ko­wa­nie w for­mie zakład­ki do książ­ki, na któ­rej poda­no stro­nę inter­ne­to­wą www.odkupieni.pl Ta infor­ma­cja może się przy­dać  dla tych, któ­rzy chcie­li­by się bli­żej dowie­dzieć coś o Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa. Wszyst­kie zebra­ne ofia­ry zło­żo­ne przez zapro­szo­nych gości, para­fian i człon­ków WKC prze­ka­za­ne zosta­ły Ks. Danie­lo­wi Mokwa na budo­wę Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.
Zakład­ka do książ­ki na pamiąt­kę

Potem każ­dy  mógł udać się na przy­go­to­wa­ną aga­pę, gdzie powspo­mi­na­li­śmy cza­sy powsta­wa­nia naszej para­fii i Wspól­no­ty.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Więcej zdjęć z agapy

Do pro­wa­dzo­nych od powsta­nia Wspól­no­ty kro­nik zało­żo­nych przez Marię Kaziń­ską i jej męża, a kon­ty­nu­owa­nych przez Kry­sty­nę Nowak i obec­nie pro­wa­dzo­nej przez Cze­sła­wę Che­chłow­ską wpi­sów doko­na­ło wie­lu gości. Roz­da­li­śmy jesz­cze 50 szt. zro­bio­nych różań­ców z nowen­ną pom­pe­jań­ską. Roz­da­wa­nie różań­ców i koro­nek to już taka nasza tra­dy­cja, dzię­ki temu może ktoś zachę­ci się do modli­twy.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Z oka­zji 30-lecia na ręce ks. Damia­na zło­ży­li­śmy pierw­sze spi­sa­ne świa­dec­twa dzia­ła­nia w naszym życiu Sło­wa Boże­go. Chce­my spi­sy­wać je dalej i dołą­czać do już odda­nych.
1. Świa­dec­two Zofii
2. Świa­dec­two Micha­li­ny
3. Świa­dec­two Kasi
4. Świa­dec­two Józe­fy
5. Świa­dec­two Zofii Więc
Po zakoń­czo­nym spo­tka­niu poje­cha­li­śmy jesz­cze z wizy­tą do Marii Kaziń­skiej, któ­ra bar­dzo się z naszej wizy­ty ucie­szy­ła, a ja usły­sza­łam od niej samej, jakie były począt­ki zało­że­nia Wspól­no­ty. Sama nie mogła ze wzglę­du na zdro­wie uczest­ni­czyć w naszych uro­czy­sto­ściach, ale cały czas łączy­ła się z nami w modli­twie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bogu niech będą dzię­ki za ten pięk­ny czas !
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

rela­cja: Kata­rzy­na Zalu­za
zdję­cia: Zofia Lalak