W dniach 7–9.06  prze­ży­wa­li­śmy  dni sku­pie­nia dla grup WKC z Koszyc Wiel­kich i Tar­no­wa na któ­rym był tez obec­ny opie­kun naszej gru­py  ksiądz Mar­cin Jarek. Sku­pie­nie popro­wa­dził ks. Daniel Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go . Głów­nym tema­tem wygło­szo­nych kon­fe­ren­cji były nauki o Duchu Świę­tym, któ­ry jest oży­wi­cie­lem Kościo­ła.

Ksiądz pro­wa­dzą­cy sku­pie­nie podzie­lił się rów­nież swo­imi doświad­cze­nia­mi, jak przez odma­wia­nie różań­ca poko­chać Mary­ję. Oso­by uczest­ni­czą­ce w dniach sku­pie­nia dzie­li­ły się swo­imi świa­dec­twa­mi. W dru­gim dniu sku­pie­nia kon­tem­plo­wa­li­śmy Krew Chrystusa/Miłość Boga  w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu roz­wa­ża­jąc mękę i śmierć Pana Jezu­sa w różań­cu do Prze­naj­droż­szej Krwi. Mszę Św. cele­bro­wał ks. Daniel Mokwa CPPS. Pod­czas Mszy Św. zosta­ły przy­ję­te dwie oso­by do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Dzię­ku­je­my Panu Bogu, z powięk­sze­nia gro­na ado­ru­ją­cych Krew Chry­stu­sa.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Trze­ci dzień sku­pie­nia zakoń­czy­li­śmy Mszą Św. w Koście­le Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go w Koszy­cach Wiel­kich i aga­pą w któ­rej uczest­ni­czy­li ks. pro­boszcz i księ­ża.

Ala H.