WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ”
(Kard. Ste­fan Wyszyń­ski)
Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi na Jasnej Górze
i w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa.

Tego­rocz­ny Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi, był wyjąt­ko­wo inny niż w poprzed­nich latach, a przy­czy­ni­ła się do tego pan­de­mia i obo­wią­zu­ją­ce restryk­cje w tym ogra­ni­cze­nia, co do spo­tkań i ilo­ści osób. Nie­wiel­ka ilość osób wyzna­czo­nych z każ­de­go Pod­re­gio­nu, a zamie­sza­nia z usta­le­nia­mi wię­cej niż nor­mal­nie. Była to nowa sytu­acja i nie było utar­tych sche­ma­tów. Odpa­dła orga­ni­za­cja auto­ka­rów, nie było tłu­mów ani stra­ga­nów na nasza misję cha­ry­ta­tyw­ną. Choć idea i cel odpu­stu dla Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa ma nie tyl­ko zna­cze­nie histo­rycz­ne dla tego obra­zu, któ­ry św. Kasper otrzy­mał od Papie­ża Piu­sa VII, celem posła­nia św. Kaspra na misje ludo­we. Obraz i odpust ma nie tyl­ko zna­cze­nie histo­rycz­ne, ale też inte­gru­je wszyst­kich czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa, któ­rzy żyją tą ducho­wo­ścią na co dzień. Jest tak­że oka­zją do dzięk­czy­nie­nia Panu Bogu przez Mary­ję za wszyst­kie łaski. Mamy oka­zję kon­kret­nie wes­przeć cha­ry­ta­tyw­nie dzie­ła Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa takie jak: Hospi­cjum „San­ta Gala” w Łabuń­kach, budu­ją­ce się Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie oraz Wydaw­nic­two POMOC. W tym też celu była proś­ba o zacho­wa­nie tej tra­dy­cji.

Msza św. odpu­sto­wa na Jasnej Górze. Przed Kapli­cą Cudow­ne­go Obra­zu było bar­dzo dużo ludzi cze­ka­ją­cych na wej­ście do środ­ka dobrze, że posłu­ży­ły nam przy­go­to­wa­ne wcze­śniej iden­ty­fi­ka­to­ry, bo trud­no było­by się dostać. Głów­nym cele­bran­sem był ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz – pro­win­cjał CPPS, >homi­lię wygło­sił ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS< – mode­ra­tor kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC), w kon­ce­le­brze Mode­ra­to­rzy Pod­re­gio­nów WKC. Msza św. o godz. 12:30 była trans­mi­to­wa­na na żywo TVP  VOD i przez Inter­net.

Msza św. odpu­sto­wa z oka­zji dorocz­ne­go odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi o godz. 12.30 .

Prze­wod­ni­czył Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, Homi­lia ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS,- Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC;
Zawie­rze­nie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Bogu przez Mary­ję

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Na zakoń­cze­nie zasło­nię­cie obra­zu

Po Eucha­ry­stii uda­li­śmy się do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa, gdzie mogli­śmy kupić dobrą książ­kę, wypić pysz­ną kaw­kę z cze­ka­ją­cym na nas cia­stem – było bar­dzo miło.

Po tej nie­dłu­giej prze­rwie odby­ło się nabo­żeń­stwo majo­we wraz z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwią Krwi Chry­stu­sa (na wzór bło­go­sła­wień­stwa z Lour­des).

Nabo­żeń­stwo majo­we w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa o godz. 15:00,
pro­wa­dził ks. Daniel Mokwa — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go

KLIKNIJ TU«
https://www.facebook.com/mlodziwkc/videos/2560030897580153

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa
Mia­no­wa­nia ani­ma­to­rów w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pew­nym dodat­ko­wym punk­tem pro­gra­mu popo­łu­dnio­we­go było mia­no­wa­nie nowej ani­ma­tor­ki pod­re­gio­nu i nowych ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim, któ­re zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne na zakoń­cze­nie nabo­żeń­stwa. Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go przed­sta­wił nowych ani­ma­to­rów, odmó­wił nad nimi modli­twę, udzie­lił oso­bi­ste­go bło­go­sła­wień­stwa i wrę­czył dekre­ty.

Nie oby­ło się oczy­wi­ście bez koń­co­wych ogło­szeń, podzię­ko­wań oraz poże­gna­nia ze stro­ny Rady Kra­jo­wej WKC.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Miło było zoba­czyć naszych Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa oraz innych człon­ków WKC w „realu” (przez media mogli te uro­czy­sto­ści oglą­dać ci, któ­rzy nie mogli przy­je­chać). Wra­ca­li­śmy do domów bar­dzo zmę­cze­ni (szcze­gól­nie ci, co wyje­cha­li wcze­śnie rano), ale jesz­cze bar­dziej szczę­śli­wi i zado­wo­le­ni, bo wdzięcz­ność Bogu i Maryi, Mat­ce i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi była ogrom­na.

Bar­ba­ra Błasz­czyk

Lin­ki do zdjęć: Adam Etmań­ski »KLIKNIJ TU«  i BB»KLIKNIJ TU«


RELACJE Z ODPUSTU:
Odpust w Czę­sto­cho­wie i jed­no­cze­śnie modli­twa w para­fiach Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC) w Die­ce­zji Opol­skiej.

Tego­rocz­ny odpust  Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie miał zupeł­nie inny prze­bieg niż w ubie­głych latach. Nie zna­czy to wca­le, że miał mniej uro­czy­sty cha­rak­ter. Z die­ce­zji opol­skiej uczest­ni­czy­ła w odpu­ście dele­ga­cja 4 osób . Resz­ta człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wraz z sym­pa­ty­ka­mi  z poszcze­gól­nych para­fii gdzie jest WKC Die­ce­zji Opol­skiej modli­ło się już od sobo­ty przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem i obra­zem naszej uko­cha­nej Mat­ki Bożej wraz z księż­mi opie­ku­na­mi, któ­rzy doko­na­li zawie­rze­nia Wspól­no­ty  Mat­ce Bożej na miej­scu, w swo­ich para­fiach.  W para­fii Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu obraz wysta­wio­ny był rów­nież w nie­dzie­lę i został tam przez cały tydzień, gdyż Mat­ka Boża towa­rzy­szy­ła nam w modli­twie nowen­ny  przed świę­tem Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Tym spo­so­bem para­fia­nie mogli się  dowie­dzieć o histo­rii tego obra­zu, gdyż na Mszach świę­tych była wzmian­ka o tym obra­zie, a świę­to naszej Wspól­no­ty sta­ło się rów­nież świę­tem szer­szej gru­py ludzi.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ci, któ­rzy zawsze jeź­dzi­li do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa nie czu­li się osa­mot­nie­ni, że nie mogą być na miej­scu w Czę­sto­cho­wie, bo wie­le osób uczest­ni­czy­ło z nami we Mszy Św. i nabo­żeń­stwie majo­wym dzię­ki bez­po­śred­niej trans­mi­sji tele­wi­zyj­nej i inter­ne­to­wej. Było to dla nich wiel­kim prze­ży­ciem, zwłasz­cza dla ludzi star­szych, któ­rzy już od wie­lu tygo­dni nigdzie nie mogą wycho­dzić, a takich w naszej Wspól­no­cie nie bra­ku­je. Radość spra­wia­ła im tak­że moż­ność  zoba­cze­nia swo­ich  Kapła­nów i zna­jo­mych , za któ­ry­mi tęsk­nią z powo­du bra­ku moż­li­wo­ści wyjaz­du na dni Sku­pie­nia. Zanim zdą­ży­łam przy­je­chać do domu już otrzy­my­wa­łam w dro­dze infor­ma­cje, że uro­czy­stość była wspa­nia­ła. A ja mogę dodać tyl­ko od sie­bie, że ten dzień był dla mnie jed­nym z naj­wspa­nial­szych, któ­ry znów poda­ro­wał mi Bóg. Będąc na Jasnej Górze przed  obli­czem Mat­ki Bożej, pomy­śla­łam sobie jak to dobrze, że Jezus dał nam ją za Mat­kę. Nie wie­dzia­łam jesz­cze wte­dy o tym, że ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS wygło­si na jej temat tak pięk­ną kon­fe­ren­cję, porów­nu­jąc dwie waż­ne dla nas iko­ny. Mat­ka o tysiącu imion. W każ­dym zakąt­ku świa­ta. Czy to nie jest już widocz­nym cudem, że każ­dy ją może mieć za swo­ją Mat­kę. Czu­łam jak ota­cza swo­im płasz­czem całą naszą Wspól­no­tę. Jak patrzy na nas z tych dwóch obra­zów czu­łym spoj­rze­niem i usły­sza­łam głos „zaufaj mi”. Dla­cze­go to było tak dla mnie waż­ne. Mary­ja zawsze w moim życiu odgry­wa­ła waż­ną rolę. To ona zapro­wa­dzi­ła mnie do Wspól­no­ty. Teraz, kie­dy już jestem we Wspól­no­cie chcę słu­żyć jej Syno­wi. Zawsze każ­dy z nas sta­wia sobie pyta­nie czy da rady. Bywa­ją róż­ne prze­szko­dy, któ­re rodzą wąt­pli­wo­ści. Otrzy­mu­jąc na nabo­żeń­stwie majo­wym nomi­na­cje na ani­ma­to­ra die­ce­zjal­ne­go, już nie mia­łam wąt­pli­wo­ści, że nie podo­łam. Spoj­rza­łam na Mary­ję i wie­dzia­łam, że z nią nie muszę się mar­twić. Ona czu­wa i jest zawsze z nami.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !
Kata­rzy­na — Ani­ma­tor Die­ce­zji Opol­skiej WKC

Relacja z odpustu z Podregionu Swarzewskiego KLIKNIJ TU


Relacja z odpustu we Wrocławiu KLIKNIJ TU

Lin­ki do zdjęć: Adam Etmań­ski »KLIKNIJ TU«  i BB»KLIKNIJ TU«