Mszę św.o godz. 12:30
TVP VOD Msza święta na Jasnej Górze oglądaj na żywo — internet
12.30, — 60 osób
   jak poniżej
Nabożeństwo Majowe w Sanktuarium Krwi Chrystusa 15:00,
https://www.facebook.com/mlodziwkc/

Bar­dzo pro­szę do 15.05.2020 r. o potwier­dze­nie na moje­go e-maila ilo­ści uczest­ni­ków odpu­stu na Jasnej Gorze 24.05.2020 na Mszy św. o godz. 12.30. Posił­ki tym razem będą w wła­snym zakre­sie.
pozdra­wiam w Krwi Chry­stu­sa. ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

czytaj poniżej …

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !
Wysy­łam Wam już od daw­na przy­go­to­wy­wa­ne pismo z proś­bą o powia­do­mie­nie tych, któ­rzy wybie­ra­li się na tego­rocz­ny odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi do Czę­sto­cho­wy. Jeśli Pan Bóg pozwo­li to będą mogli w nim uczest­ni­czyć tro­chę w inny spo­sób przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą. Pro­szę o prze­czy­ta­nie tych pism i roze­sła­nie po człon­kach i sym­pa­ty­kach naszej Wspól­no­ty, Sto­wa­rzy­sze­nia czy Przy­ja­ciół Krwi Chry­stu­sa.
Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka !
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
Obec­nie po kolej­nej roz­mo­wie nastą­pi­ła zmia­na ponie­waż potwier­dzi­li swój udział har­ce­rze na Mszy św. na innej Mszy tele­wi­zyj­nej jest ks. Biskup i piel­grzym­ka Służ­by Zdro­wia. Na koń­cu usta­li­li­śmy Mszę św. o godz. 12.30 przez trans­mi­sję tele­wi­zyj­ną inter­ne­to­wą z kapli­cy Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej. Np w prze­glą­dar­ce Google nale­ży wpi­sać:
TVP VOD potem zna­leźć Msza świę­ta na Jasnej Górze oglą­daj na żywo ???
 
Moż­li­wość uczest­ni­cze­nia we Mszy na Jasnej Górze w kapli­cy Mat­ki Bożej :
1. Księ­ża przy ołta­rzu w Kapli­cy Mat­ki Bożej (ile przy­je­dzie tyle będzie odpra­wiać). Mode­ra­to­rzy WKC i księ­ża CPPS
2.  Rada Kra­jo­wa  3 oso­by( obsta­wia czy­ta­nia)
3. SS. ASC 2 oso­by
 4.SS. MSC 2 oso­by
 5. WKC 4 Pod­re­gio­ny w Kapli­cy Mat­ki Bożej 60 osób (po 17 osób)
6. WKC  4 Pod­re­gio­ny w Bazy­li­ce po 15 osób
Czy­li Pod­re­gio­ny mogą wysłać dela­cję w ilo­ści 15 osób.
 
O 14.30 prze­wi­dzia­ne jest nabo­żeń­stwo majo­we w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa któ­re będzie tez trans­mi­to­wa­ne przez inter­net. Dele­ga­cje uczest­nicz­ce na Jasnej Górze zapra­sza­my do nasze­go  Sank­tu­arium , a Ci któ­rzy pozo­sta­li w swo­ich domach zapro­sze­ni sa do uczest­ni­cze­nia poprzez nastę­pu­ją­cy link: https://www.facebook.com/mlodziwkc/
Bar­dzo pro­szę do 15.05.2020 r. o potwier­dze­nie na moje­go e-maila ilo­ści uczest­ni­ków odpu­stu na Jasnej Gorze 24.05.2020 na Mszy św. o godz. 12.30. Posił­ki tym razem będą w wła­snym zakre­sie.
pozdra­wiam w Krwi Chry­stu­sa. ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Jeże­li może­my to zacho­waj­my tra­dy­cję wpłat na Hospi­cjum w Łabuń­kach oraz na budo­wę Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa  w Czę­sto­cho­wie. Człon­ko­wie WKC, któ­rym na ser­cu leży budo­wa Sank­tu­arium i pomoc Hospi­cjum w Łabuń­kach i zabie­ga­ją o środ­ki finan­so­we na ten cel mogą je prze­słać na poda­ne niżej kon­ta.

 

Oso­by  pra­gną­ce  wes­przeć  budo­wę  Świą­ty­ni  Krwi  Chry­stu­sa  mogą  tego doko­nać  wysy­ła­jąc  pie­nią­dze na:
ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18
42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA

(PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Dom Reko­lek­cyj­ny św. Waw­rzyń­ca
ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
42–221 Czę­sto­cho­wa
tel.: 34 362 08 00 ; e-mail: sw.wawrzyniec@cpps.pl

 

Oso­by pra­gną­ce wes­przeć Hospi­cjum San­ta Gala w Łabuń­kach mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:

HOSPICJUM  SANTA  GALLA

Łabuń­ki Pierw­sze koło Zamo­ścia 22–437 Łabu­nie woj. lubel­skie

Numer kon­ta:
BZ WBK O/ Zamość
Nr: 91 1090 2590 0000 0001 2369 5669

Nr rachun­ku Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Hospi­cjum San­ta Gal­la:
61 1240 2816 1111 0000 4017 6976

 

Oso­by pra­gną­ce wes­przeć Domy Misyj­ne mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:

 1. Dom św. Józe­fa ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a ; 84–100 Puck

Kon­to: Dom Reko­lek­cyj­no-For­ma­cyj­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

PKO BP SA Wej­he­ro­wo

33 1020 1912 0000 9202 0032 9581 z dopi­skiem „ofia­ra na

 

 1. Dom Misyj­ny Świę­te­go Ducha

  Łabuń­ki Pierw­sze 1
  22–437 Łabu­nie woj. lubel­skie

Nr rachun­ku: 42 1240 2816 1111 0010 8209 4185

e-mail: labun­ki @cpps.pl   tele­fon kon­tak­to­wy: 797002332

 

III.  Dom Reko­lek­cyj­no- For­ma­cyj­ny
ul. Edwar­da Mąko­szy 1  : 42–217  Czę­sto­cho­wa
Numer kon­ta ban­ko­we­go:

PEKAO 23 1240 1213 1111 0010 7772 1728
Nazwa ban­ku:
I Oddział w Czę­sto­cho­wie; ul. M. Koper­ni­ka 17/19 ;42–200 Czę­sto­cho­wa
Stro­na inter­ne­to­wa : http://www.kasper.cpps.pl

Tele­fon : 34 366 48 36  Tele­fon : 34 366 48 39; rezerwacje@odkupieni.pl

 

 1. Dom Reko­lek­cyj­ny św. Waw­rzyń­ca
  ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
  42–221 Czę­sto­cho­wa

tel.: 34 362 08 00 ; e-mail: sw.wawrzyniec@cpps.pl

(PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

 1. Dom Reko­lek­cyj­ny p.w. św. Kaspra del Bufa­lo

tel.: +48 (34) 366 48 36 ; tel.: +48 (34) 366 48 39 fax: +48 (34) 366 48 39 wew.102
ul. Mąko­szy 1 ;  42–200 Czę­sto­cho­wa

Kon­to ban­ko­we:
PEKAO 66 1240 1213 1111 0010 0106 5540
Nazwa ban­ku:
I Oddział w Czę­sto­cho­wie; ul. M. Koper­ni­ka 17/19; 42–200 Czę­sto­cho­wa

 VI. Dom Rekolekcyjny p.w. św. Franciszka Ksawerego

tel.: +48 (22) 722 12 57; tel. kom.: +48 787 639 704
ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazo­wiec­ki

Kon­to ban­kowe:
33 1020 1664 0000 3502 0216 3202

W  łącz­no­ści  i  z  wdzięcz­no­ścią  —  Rada  Kra­jo­wa