Jako Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce i jako Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa ser­decz­nie Panu dzię­ku­ję za wkład w krze­wie­nie kul­tu i ducho­wo­ści Ceny nasze­go Zba­wie­nia. Życzę wie­lu Łask Bożych w życiu oso­bi­stym i rodzin­nym. Z bło­go­sła­wień­stwem ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

lita­nia <-ink pdf,   litania_harmonizacja <-link pdf

IMPRIMATUR

W dniu 20 lute­go 2016 23:35 użyt­kow­nik Michał Nie­miec <cormniemiec@gmail.com>napi­sał:

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!
Nazy­wam się Michał Nie­miec, jestem orga­ni­stą i kate­che­tą kra­kow­skim.
W tym szcze­gól­nym cza­sie Wiel­kie­go Postu pra­gnę podzie­lić się nową melo­dią do Lita­nii do Naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa. Jestem jej auto­rem. Moją rado­ścią jest to, iż w grud­niu 2015 uzy­ska­ła ona ofi­cjal­ną apro­ba­tę Władz Kościel­nych (Kurii Kra­kow­skiej), impri­ma­tur, dzię­ki któ­re­mu tę wer­sję Lita­nii moż­na wyko­ny­wać w każ­dym koście­le:)
Dzie­lę się nią, bo treść Lita­nii jest mi szcze­gól­nie bli­ska. Niech chwa­ła Jego Krwi Prze­naj­święt­szej roz­sze­rza się na cały świat!:)

Niech będzie pochwa­lo­ny Jezus Chry­stus!