Reko­lek­cje Ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa — 27–30.04.2019. (Dom św. Józe­fa Swa­rze­wo)

Dzi­siaj wła­śnie roz­po­czę­li­śmy reko­lek­cje. Zje­cha­li­śmy się z całej Pol­ski czy­li z czte­rech Pod­re­gio­nów, tak jak jest podzie­lo­ny Region Pol­ski. Jed­ni mie­li bli­sko z Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go, a inni bar­dzo dale­ko np z Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go i moż­na powie­dzieć ze środ­ka Pol­ski, to Pod­re­gio­ny Czę­sto­chow­ski i Oża­row­ski.

 

(Konferencje dr Dorota Dźwig UKSW Gdynia)

Temat: Duchowość kobiety według św. Teresy Benedykty od Krzyża(Edyty Stein)

 

 

Sobo­ta 27.04.2019. (dzień przy­jaz­du)

18.30 – Kola­cja

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

19.30 – Kon­fe­ren­cja I — wstęp­na: Kobie­ta u stud­ni — o kobie­cej rela­cji z Jezu­sem
2. konf. Biblij­ny fun­da­ment ducho­wo­ści czło­wie­ka

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

20.30 – Eucha­ry­stia( Ks. Bogu­sław CPPS)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja II: Biblij­ny fun­da­ment ducho­wo­ści czło­wie­ka


11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucharystia(Ks. Andrzej CPPS)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

(13.00 – Obiad
15.00 – Nie­dzie­la Miło­sier­dzia Boże­go — Koron­ka

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

15.30 – Kon­fe­ren­cja III: Mary­ja wzo­rem dosko­na­łej kobie­co­ści

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 17.00 – Czas w mil­cze­niu

18.00 – Nie­szpo­ry

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi)

wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU

Ponie­dzia­łek 29.04.2019

8.00 – Modli­twa poran­na – Jutrz­nia Ks. Bogu­sław CPPS

8.30 – Śnia­da­nie

10.00 – Kon­fe­ren­cja IV:

11.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

12.00 – Eucha­ry­stia (Ks. Krzysz­tof CPPS)

13.00 – Obiad

15.30 – Kon­fe­ren­cja V:

17.00 – Medy­ta­cja Sło­wa Boże­go (indy­wi­du­al­nie)

18.00 – Nie­szpo­ry (Ks. Daniel CPPS)

18.30 – Kola­cja

19.30 – Wymia­na doświad­czeń

20.15 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (moż­li­wość spo­wie­dzi) ks. Andrzej CPPS

Wto­rek  30.04.2019.

8.00 – Modli­twa poran­na –(Ks. Bogu­sław CPPS)

8.15 – Kon­fe­ren­cja VI

9.00     — Śnia­da­nie

10.30 – Eucharystia(Ks. Pro­win­cjał CPPS)

- zakoń­cze­nie reko­lek­cji !!

12.00 – Wyjazd do Gdań­ska, zabie­ra­my kanap­ki (Nie­spo­dzian­ka !)

18.30 – Obia­do­ko­la­cja

Czas na przy­go­to­wa­nie Zebra­nia Kra­jo­we­go (Podział dyżu­rów Rada Kra­jo­wa)

20.00 Ado­ra­cja Krzy­ża (Ks. Krzysz­tof CPPS i Pod­re­gion Zamoy­ski)