28 wrze­śnia 2017r. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Kędzie­rzy­nie- Koź­lu w rocz­ni­cę beaty­fi­ka­cji ks. Micha­ła Sopoć­ki odmó­wi­ła swo­ją gru­pą o godzi­nie 15-tej Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Tym razem nasza WKC nie dołą­czy­ła do dużej gru­py , któ­ra odma­wia co roku koron­kę w innej para­fii , lecz wyszła na skrzy­żo­wa­nie ulic  swo­je­go osie­dla, bli­sko kościo­ła.

Pomysł, był tra­fio­ny, bo prze­chod­nie od razu nas zauwa­ży­li, a nie­któ­rzy nawet dołą­czy­li do naszej gru­py.

Po odmó­wie­niu koron­ki mogli­śmy spo­koj­nie udać się do kościo­ła, na dal­szą indy­wi­du­al­ną modli­twę, gdzie trwa­ła cało­dnio­wa ado­ra­cja przy Naj­święt­szym Sakra­men­cie.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !                    

Kata­rzy­na Zalu­za