Ory­gi­nał doku­men­tu zatwier­dza­ją­ce­go Sta­tut WKC, a poni­żej prze­tłu­ma­cze­nie  tego doku­men­tu. Treść Sta­tu­tu umiesz­czo­na jest w kate­go­rii „O Wspól­no­cie” , a z czy­tel­ni moż­na pobrać sobie na kom­pu­ter.

general_zatwierdzenie_statutu_wkc

 

Prezentacja21