Od 19 — Spo­tka­nie pod­re­gio­nów – uzgod­nić miej­sca, powia­do­mić mło­dzież o miej­scu spo­tka­nia- sala
o. Kor­dec­kie­go,  o 20,30 wszy­scy muszą być w kaplicy.

Pla­kat

Pla­kat 1

Pla­kat 2

   Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra

                       9- 10.12.2017 r.
Temat: „Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.

  Plan  czuwania —  tematy i ramy  czasowe

Od 19 — Spo­tka­nie pod­re­gio­nów – uzgod­nić miej­sca, powia­do­mić mło­dzież o miej­scu spo­tka­nia- sala
o. Kor­dec­kie­go,  o 20,30 wszy­scy muszą być w kaplicy.

 21,00 – apel Jasno­gór­ski – Ks. Bogu­sław Witkowski,

 21,30 – powi­ta­nie (Rada Kra­jo­wa WKC),

 21,40 —  kon­fe­ren­cja – ks. Andrzej ,

 22,10 – 23,00 — pod­re­gion czę­sto­chow­ski — 300 — lecie  koro­na­cji cudow­ne­go  obra­zu  M B  Częstochowskiej

 23,00 – 23,55 – pod­re­gion swa­rzew­ski- 140 — lecie  obja­wień  Mat­ki  Bożej w  Gietrzwałdzie 

 24,00 – 1,30 Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­cze­nie i homi­lia – Ks. bp Andrzej Przy­byl­ski biskup pomoc­ni­czy Archi­die­ce­zji Czę­sto­chow­skiej –Ew.  Ks. Filip P.

 1,30 – 2,10 – pro­gram słow­no-muzycz­ny mło­dzie­ży- w  odnie­sie­niu do Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  Chrystusa

 2,10 – 3.00 – pod­re­gion oża­row­ski- 100 — lecie  odzy­ska­nia  nie­pod­le­gło­ści  przez  Polskę

  3,00 – 3,50 – pod­re­gion zamoj­ski-100 — lecie  obja­wień  MB  w  Fatimie

3,50 – 4,00 — zakoń­cze­nie czu­wa­nia i rozesłanie. 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my do udzia­łu w naszym noc­nym czu­wa­niu  całą Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa, a przede wszyst­kim wszyst­kich człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Zain­te­re­so­wa­nych pro­szę zgła­szać się  na e-mail: boguslaw@odkupieni.pl  lub do swo­ich ani­ma­to­rów WKC w die­ce­zjach lub parafiach.

Pozdra­wia­my w Krwi Baran­ka Rada Kra­jo­wa WKC