Intencja:

DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA ŻYCIE, ŁASKĘ WIARY I MIŁOSIERDZIE BOŻE oraz podjęliśmy intencję modlitwą za polityków i wybory Prezydenta zgodnie z Wolą Bożą
Przedłużenie modlitwy do 11 czerwca

Wczo­raj zakoń­czy­li­śmy modli­twę 40 dnio­wą, cią­głą w inten­cji: PRZEBŁAGANIE PANA BOGA ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA PROSZĄC O USTANIE PANDEMII KORONAWIRUSA a jed­no­cze­śnie w miło­ści i wol­no­ści pod­ję­li­śmy modli­twę dzięk­czy­nie­nia — DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA ŻYCIE, ŁASKĘ WIARY I MIŁOSIERDZIE BOŻE oraz pod­ję­li­śmy inten­cję modli­tew­ną za poli­ty­ków i wybo­ry Pre­zy­den­ta zgod­nie z Wolą Bożą.
Dziś ser­decz­nie wszyst­kim dzię­ku­ję za zjed­no­cze­nie się we wspól­nej modli­twie, zaan­ga­żo­wa­nie, współ­pra­cę i wszel­kie wspar­cie 🙂 Skła­dam Wszyst­kim Bóg zapłać.

k
Ogól­no­pol­ski koor­dy­na­tor modli­twy
Maria Krat­kow­ska

Bło­go­sła­wio­na  Krew  Jezu­so­wa!

Kocha­ni! 

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce  od  ponie­dział­ku 6  kwiet­nia,  godz.  00.00. roz­po­czę­li­śmy  40-dnio­wą modli­twę cią­głą w inten­cji : PRZEBŁAG

ANIA PANA BOGA ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA,  PROSZĄC O USTANIE PANDEMII KORONAWIRUSA. 

Każ­dy, kto jest zain­te­re­so­wa­ny tą modli­twą i chce w niej uczest­ni­czyć, może się wpi­sać na pół godzi­ny (jak chce to może dłu­żej, np. 1 godz.)   w wybra­nym dniu tygo­dnia i prze­dzia­le cza­so­wym — czy­li będzie się modlił 1 raz w tygo­dniu przez pół godzi­ny. Ten sam prze­dział cza­so­wy doty­czy kolej­nych tygo­dni.
Na modli­twie trwa­my do 15 maja. Jeże­li jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni, pisz­cie do mnie  lub  dzwoń­cie.
ODMAWIAMY: Jed­ną Sta­cję Dro­gi Krzy­żo­wej, jed­ną Tajem­ni­cę Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa i jed­ną dzie­siąt­kę Różań­ca Świę­te­go wg  har­mo­no­gra­mu poda­ne­go na cały tydzień.    Zapra­sza­my! 

 

Oso­by odpo­wie­dzial­ne za zapi­sy i zapi­su­ją­ce:

Ogól­no­pol­ski koor­dy­na­tor modli­twy Maria Krat­kow­ska e-mail: maria.kratkowska@o2.pl;

Poda­je­my  tak­że zasięg  tery­to­rial­ny poszcze­gól­nych  Pod­re­gio­nów Wspól­no­ty  Krwi  Chry­stu­sa  w  Pol­sce.


Pod­re­gion Oża­row­ski: z sie­dzi­bą w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym  obej­mu­je  nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : bia­ło­stoc­ką,  dro­hi­czyń­ską, ełc­ką, łom­żyń­ską, łowic­ką, łódz­ką, płoc­ką, radom­ską, sie­dlec­ką, war­szaw­ską, war­szaw­sko-pra­ską, i wło­cław­ską:

SOBOTA — Die­ce­zja War­szaw­ska – 501 263 059 od godz. 10,00 do 22,00

NIEDZIELA — Tere­sa Świ­der­ska (Rada Kra­jo­wa) e-mail: teresa_swiderska@wp.pl

PONIEDZIAŁEK — Die­ce­zja Sie­dlec­ka — e-mail: maria.brach@o2.pl

WTOREK - Die­ce­zja Płoc­ka — danutailinska@gmail.com


 Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski: z sie­dzi­bą w Czę­sto­cho­wie, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym  obej­mu­je  nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : czę­sto­chow­ską, biel­sko-żywiec­ką, gli­wic­ką, kali­ską, kato­wic­ką, kie­lec­ką, kra­kow­ską, legnic­ką, opol­ską, sosno­wiec­ką, świd­nic­ką, tar­now­ską, wro­cław­ską i zie­lo­no­gór­sko-gorzow­ską;

ŚRODA —     e-mail: jolantapolok0@onet.eu;  e-mail: basiawkc@gmail.com


Pod­re­gion Swa­rzew­ski: z sie­dzi­bą w Swa­rze­wie, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym obej­mu­je nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : byd­go­ską, elblą­ską, gdań­ską, gnieź­nień­ską, kosza­liń­sko-koło­brze­ską, pel­pliń­ską, poznań­ską, szcze­ciń­sko-kamień­ską, toruń­ską i war­miń­ską,

CZWARTEK i PIĄTEK — e-mail: lucynamalec@tlen.pl;   e-mail: tess3465@wp.pl


Pod­re­gion Zamoj­ski: z sie­dzi­bą w Łabuń­kach, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym  obej­mu­je  nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : lubel­ską, prze­my­ską, rze­szow­ską, san­do­mier­ską i zamoj­sko-luba­czow­ską.

Die­ce­zja Zamoj­sko — Luba­czow­ska 

SOBOTA -  e-mail: annaolcha@tlen.pl


E – mai wkc@odkupieni.pl  —  na  ten  adres  moż­na  napi­sać  swo­je  świa­dec­two doty­czą­ce tej akcji  modli­tew­nej.

40 dnio­wą cią­głą modli­twę w inten­cji: PRZEBŁAGANIE PANA BOGA ZA GRZECHY NASZE I CAŁEGO ŚWIATA PROSZĄC O USTANIE PANDEMI KORONAWIRUSA.


 Dla  uła­twie­nia poda­je­my  tak­że  treść Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa.

P. Boże, wej­rzyj ku wspo­mo­że­niu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratun­ko­wi memu.

P. Chwa­ła Ojcu…

W. Jak była na począt­ku…

 

Spo­sób odma­wia­nia:

Róża­niec Krwi Chry­stu­sa skła­da się z 7 tajem­nic, według 7 prze­lań

 Krwi Chry­stu­sa. Przy każ­dej tajem­ni­cy odma­wia się 

5 Ojcze nasz, a przy ostat­niej 3 (razem 33 

według wie­ku Pana Jezu­sa). 

Na koń­cu każ­dej tajem­ni­cy mówi się:


P
. Chwa­ła Ojcu…

W. Jak była na począt­ku…

P. Cie­bie, Panie, pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je,

W. Któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

TAJEMNICE

Tajem­ni­ca 1

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas obrze­za­nia

Gdy nad­szedł dzień ósmy nale­ża­ło obrze­zać Dzie­cię, nada­no mu imię Jezus” (Łk 2,21)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 2

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas modli­twy w Ogrój­cu

Pogrą­żo­ny w udrę­ce jesz­cze usil­niej się modlił, a jego pot był jak gęste kro­ple krwi, sączą­ce się na zie­mię”. (Łk 22,44)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 3

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas biczo­wa­nia

Wów­czas uwol­nił im Bara­ba­sza, a Jezu­sa kazał ubi­czo­wać i wydał na ukrzy­żo­wa­nie”. (Mt 27,26)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 4

Pan Jezus prze­lał Krew pod­czas cier­niem koro­no­wa­nia

Ubra­li go w pur­pu­rę i upló­tł­szy wie­niec z cier­nia, wło­ży­li Mu na gło­wę i zaczę­li go pozdra­wiać: „Witaj, Kró­lu Żydow­ski!” (Mk15, 17–1osiem)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 5
Pan Jezus prze­lał Krew na Dro­dze Krzy­żo­wej

A On sam dźwi­ga­jąc krzyż, wszedł na miej­sce zwa­ne Miej­scem Czasz­ki, któ­re po hebraj­sku nazy­wa się Gol­go­ta”. (J 19,17)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 6

Pan Jezus prze­lał Krew przy ukrzy­żo­wa­niu

Oko­ło godzi­ny dzie­wią­tej Jezus zawo­łał dono­śnym gło­sem: „Boże mój, Boże mój, cze­muś Mnie opu­ścił?” (Mt27,46)

5 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.

Tajem­ni­ca 7

Pan Jezus prze­lał Krew i wodę przy otwar­ciu boku włócz­nią

Lecz gdy pode­szli do Jezu­sa i zoba­czy­li, ze już umarł, nie łama­li Mu gole­ni, tyl­ko jeden z żoł­nie­rzy prze­bił Mu włócz­nią bok i natych­miast wypły­nę­ła krew i woda”. (J. 19, 33–34)

3 x Ojcze nasz…1 x Chwa­ła Ojcu.…

Cie­bie, Panie pro­si­my, wspo­móż słu­gi swo­je, któ­re odku­pi­łeś swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.