„Ten zna­ko­mi­ty Syn naro­du pol­skie­go, pomógł chrze­ści­ja­nom na całym świe­cie, by nie lęka­li się być chrze­ści­ja­na­mi — powie­dział Bene­dykt XVI Jan Paweł II — Karol Józef Woj­ty­ła uro­dzo­ny 18 maja 1920 w Wado­wi­cach, jako dru­gi syn Karo­la Woj­ty­ły i Emi­lii z Kaczo­row­skich. Pol­ski duchow­ny kato­lic­ki, arcy­bi­skup kra­kow­ski, kar­dy­nał, 16 paź­dzier­ni­ka 1978 został wybra­ny na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Zmarł 2 kwiet­nia 2005 w Waty­ka­nie. Beaty­fi­ka­cja słu­gi Boże­go Jana Paw­ła II odby­ła się 1 maja 2011 r. w Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go. Papież Jan Paweł II usta­no­wił to Świę­to.

Homi­lia Ojca Św. Jana Paw­ła II na Mszy Św. inau­gu­ra­cyj­nej pon­ty­fi­kat wygło­szo­na na pla­cu św. Pio­tra 22 X 1978 roku. Nie lękaj­cie się, otwórz­cie na oścież drzwi Chry­stu­so­wi!