Módl­my się w tych dniach Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa za Rząd Pol­ski 
Na tej stro­nie inter­ne­to­wej są wszel­kie infor­ma­cje co do tej ini­cja­ty­wy. Myślę, że tez WKC powin­na się włą­czyć.
http://www.rozaniecdogranic.pl/
nale­ży podać swo­je­go maila. Orga­ni­za­to­rzy ode­zwą się i przy­dzie­lą kon­kret­ne miej­sce do odma­wia­nia. Nale­ży napi­sać, iż chce się włą­czyć w róża­niec na gra­ni­cach i miesz­kam tu i tu.

Pozdra­wiam z bło­go­sła­wień­stwem ks. Bogu­sław CPPS

Róża­niec jest potęż­ną bro­nią w wal­ce ze złem, tak sil­ną, że nie raz potra­fił zmie­nić bieg histo­rii.
Dla­te­go pra­gnie­my zapro­sić Was na wyda­rze­nie, któ­re nosi nazwę „Róża­niec do Gra­nic”. Wiel­ka modli­twa zapla­no­wa­na jest na sobo­tę 07.10.2017, na zakoń­cze­nie obcho­dów 100 rocz­ni­cy Obja­wień Fatim­skich, w przeded­niu 100 rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Tego dnia uda­my się się na gra­ni­ce naszej ojczy­zny i będzie­my modlić się na różań­cu. Dosłow­nie oto­czy­my nasz kraj modli­twą. Pierw­sze dwie czę­ści odmó­wi­my za Pol­skę, kolej­ne dwie za cały świat.
Wie­rzy­my, że jeśli róża­niec zosta­nie odmó­wio­ny przez oko­ło milion Pola­ków na gra­ni­cach kra­ju, to może stać się iskrą, któ­ra wpły­nie na losy nie tyl­ko Pol­ski, ale rów­nież Euro­py, a nawet i całe­go świa­ta.
Wię­cej infor­ma­cji już wkrót­ce!
Wstań­my i idź­my z potęż­ną modli­twą. Wyjdź­my z domów, aby świad­czyć o naszej wie­rze Pol­sce i świa­tu. Chodź­my z mocą gło­sić Ewan­ge­lię.