Sym­po­zjum i Noc­ne Czu­wa­nie na Jasnej Górze

12/13.12.2015 r.Czu­wa­nie noc­ne na Jasnej Górze i Jubi­le­usz 200 lat CPPS

sympozjum2015-misjonarze-krwi-chrystusa

 Pro­gram sym­po­zjum CPPS

Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas

14.00 Msza św. pod prze­wod­nic­twem    Abp Wacła­wa Depo – Bazy­li­ka jasno­gór­ska

Spo­tka­nie w Auli o. Kor­dec­kie­go:

15.30 Roz­po­czę­cie sym­po­zju —    ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, pro­winc­nał

15.45 „Roz­wój chry­zma­tu Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa” – ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS, wice-mode­ra­tor gene­ral­ny

16.30 „Na chwa­łę Boskiej Krwi” – Maria De Mat­tias i Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa  –Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC

 17.15 Panel dys­ku­syj­ny,

17.30 Prze­rwa

17.45 „Pojed­na­nie przez Krew Chry­stu­sa” — ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS, mode­ra­tor gene­ral­ny

18.30 „Miłość Chry­stu­sa przy­na­gla nas” – ks.bp dk. Damian Bryl (Poznań), biskup pomoc­ni­czy poznań­ski

19.15 Panel dys­ku­syj­ny,

19.45 Pod­su­mo­wa­nie sym­po­zjum

Pro­gram czu­wa­nia noc­ne­go WKC

Cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa w moim życiu:  Bóg – Wspól­no­ta – Misja”

21.00 Apel Jasno­gór­ski –  Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

21.30 Roz­po­czę­cie czu­wa­nia

21.45 Kon­fe­ren­cja, świa­dec­two — ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

22.15 „Misja – Apo­stol­stwo” —  pro­wa­dze­nie: WKC pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go:

  • świa­dec­twa,
  • uwiel­bie­nie,
  • bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

00.00 Eucha­ry­stia 

(prze­wod­nic­two ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, homi­lia ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS)

01.30 Bóg – Wola Boża” — pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go

02.20  „Wspól­no­ta” – pro­wa­dze­nie WKC  pod­re­gio­nu zamoj­skie­go

03.10  Róża­niec – pro­wa­dze­nie WKC pod­re­gio­nu oża­row­skie­go

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie czu­wa­nia