Dom w Łabuńkach/kolo Zamo­ścia

Ter­mi­ny Dom Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach:

16–18.11.2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów.
22–24.02.2019 — dla ani­ma­to­rów para­fial­nych i diecezjalnych.v
29–31.03.2019 — reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla WKC i chęt­nych + spo­tka­nie z Radą Kra­jo­wą.
06.04.2019 — jed­no­dnio­wy dzień sku­pie­nia dla wszyst­kich.
14–16. 06.2019 sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów.
 —————————————
1–5.07.2019 — reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży.
07.07.2019 — odpust Krwi Chry­stu­sa w Sank­tu­arium Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu.
15–19.07.2019 -reko­lek­cje waka­cyj­ne dla doro­słych.

——————————————————–

Zachę­cam w stycz­niu  do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyj­nych

Kwie­cień - to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, czas misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

W paź­dzier­ni­ku —  do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa.

———————————————————-
Oprócz tego:

  • 27 — 30. 04. 2019 r. – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;
  • 01 — 03. 05. 2019 r. – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;
  • 19. 05. 2019 r. — Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
  • 30. 06. 2019 r. – Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.