Dom w Łabuńkach/kolo Zamo­ścia

Ter­mi­ny sku­pień na rok for­ma­cyj­ny 2017/2018:

16 — 18. 02. 2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + para­fial­ni)
13 — 15. 04. 2018 — sku­pia­nie dla ani­ma­to­rów (jw)
21.04.2018 — dzień sku­pie­nia dla wszyst­kich.
27.05. 2018 — odpust w Czę­sto­cho­wie.
22 — 24. 06.2018 — sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni+ para­fial­ni)
23.06.2018 dzień sku­pie­nia dla wszyst­kich.
24 — 26 listo­pa­da 2017 r. w Domu Świę­te­go Ducha w Łabuń­kach odby­ło się sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów WKC Pod­re­gio­nu Zamoj­skie­go.
Czas sku­pie­nia wypeł­nio­ny był przez trzy głów­ne punk­ty:
1. Temat for­ma­cyj­ny „Eucha­ry­stia”,
2. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w powią­za­niu z tema­tem.
3. Przy­go­to­wa­nie czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze

—————————————————————————————-

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyj­nych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.

———————————————————-

Oprócz tego:

1–4 05.2017- Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

5–6.05.2017 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.