Dom w Łabuńkach/kolo Zamo­ścia

Ter­mi­ny Dom Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach:
.….
 —————————————
1–5.07.2019 — reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży.
07.07.2019 — odpust Krwi Chry­stu­sa w Sank­tu­arium Drze­wa Krzy­ża Świę­te­go na Świę­tym Krzy­żu.
15–19.07.2019 -reko­lek­cje waka­cyj­ne dla doro­słych.

Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

25.04.2020 r. — spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. ( — sku­pie­nie jed­no­dnio­we z odpu­stem,)

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

14/15.12.2019 — Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

27–30.04.2020 - Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
1–3.05.2020 - Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 — Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?

——————————————————–

Zachę­cam w stycz­niu  do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyj­nych

Kwie­cień - to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, czas misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

W paź­dzier­ni­ku —  do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa.

———————————————————-

 

 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.