Dom w Swa­rze­wie    ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
Pod­re­gion Swarzewski

Sku­pie­nia for­ma­cyj­ne na rok 2017/18:

NAJBLIŻSZE TERMINY

13–15.10.2017 – Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo

26–28.01.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo
20–22.04.2018 —
Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo
08–10.06.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo

Inne ter­mi­ny w Swarzewie

01.10.2017 – Nie­dzie­la Misyj­na w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Gdań­sku na Żabiance

                                                 Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2018

Ter­mi­ny reko­lek­cjiREKOLEKCJE SWARZEWIE:

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modlitwa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, konferencje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad­ni rodzin­nej, warsz­ta­ty kosmetyczne.

Tematy konferencji:

Czym jest Mał­żeń­stwo i Rodzi­na chrześcijańska.
Wypeł­nia­nie przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go pod­sta­wą wię­zi rodzinnej.
Wycho­wa­nie w Rodzi­nie chrześcijańskiej
Mał­żeń­stwo wspól­no­tą ludzi grzesznych
Miłość mał­żon­ków odzwier­cie­dle­niem miło­ści Chry­stu­sa do Kościoła

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Termin rekolekcji: 17.07–22.07.2018

I Turnus

***

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Ter­min reko­lek­cji: 24.07–29.07.2018

  II TURNUS

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swarzewie
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)

Dzie­ci i mło­dzież mają czę­ścio­wo oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny. Pod­czas kon­fe­ren­cji, roz­wa­ża­nia Pisma św. i innych punk­tów pro­gra­mu dla rodzi­ców zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi. Dzie­ci do 3-go roku życia, pozo­sta­ją pod sta­łą opie­ką rodziców.

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swarzewie

ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700

——————————————————-

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

———————————————————-

Oprócz tego:

…  .05.2018-  Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

… .05.2018 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce.