Dom w Swa­rze­wie    ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
Pod­re­gion Swa­rzew­ski

Sku­pie­nia for­ma­cyj­ne na rok 2017/18:

NAJBLIŻSZE TERMINY

 

02.07.2017 – Odpust Krwi Chry­stu­sa w para­fii Świę­te­go Macie­ja Apo­sto­ła i Naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Bisz­tyn­ku – Suma odpu­sto­wa, godz. 12.00 (diec. war­miń­ska)

09.07.2017 – Homi­lie w para­fii pw. Andrze­ja Bobo­li w Sopo­cie (diec. gdań­ska)

13–18.07 – Reko­lek­cje dla Rodzin – Swa­rze­wo

25–30.07 – Reko­lek­cje dla Rodzin – Swa­rze­wo

04–06.08 – Sku­pie­nie dla Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich w Domu Krwi Chry­stu­sa u Sióstr Misjo­na­rek w Swa­rze­wie

15.08.2017 – Homi­lie w para­fii pw. Miło­sier­dzi Boże­go w Chła­po­wie (diec. gdań­ska)

20.08.2017 – Homi­lie w para­fii pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Gar­dei (diec. elblą­ska)

29.09–01.10.2017 – Skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich chętnych – Swarzewo

01.10.2017 – Nie­dzie­la Misyj­na w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Gdań­sku na Żabian­ce

                                                 Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS

Inne ter­mi­ny w Swa­rze­wie

 

——————————————————-

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyj­nych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.

———————————————————-

Oprócz tego:

…  .05.2018-  Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

… .05.2018 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.