Dom w Swa­rze­wie    ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
Pod­re­gion Swa­rzew­ski

Skupienia formacyjne na rok 2018–2019:

NAJBLIŻSZE TERMINY

 TERMINY DLA CZŁONKÓW WKC I  WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 2018/2019

14.09–16.09.2018 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych

09.11–11.11.2018 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych

08.12–09.12.2018Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze

01.03–03.03.2018 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych

6 mar­ca 2019śro­da popiel­co­wa

12.04–14.04.2019 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych (odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej WKC)

14 kwiet­nia 2019 nie­dzie­la pal­mo­wa

21 kwiet­nia 2019 Wiel­ka­noc

27.04–30.04.2019Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie

01.05–03.05.2019 Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;

06.05–16.05.2019 Pla­no­wa­na Piel­grzym­ka WKC do Włoch: Śla­da­mi św. Kaspra i św. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej; Zało­ży­cie­la i Patron­ki WKC

19.05.2019 Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi – Czę­sto­cho­wa

31.05–02.06.2019 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych
»>wię­cej na stro­nie swa­rzew­skiej«<

                                                 Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS

Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2018

Ter­mi­ny reko­lek­cjiREKOLEKCJE SWARZEWIE:

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad­ni rodzin­nej, warsz­ta­ty kosme­tycz­ne.

Tematy konferencji:

Czym jest Mał­żeń­stwo i Rodzi­na chrze­ści­jań­ska.
Wypeł­nia­nie przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go pod­sta­wą wię­zi rodzin­nej.
Wycho­wa­nie w Rodzi­nie chrze­ści­jań­skiej
Mał­żeń­stwo wspól­no­tą ludzi grzesz­nych
Miłość mał­żon­ków odzwier­cie­dle­niem miło­ści Chry­stu­sa do Kościo­ła

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Termin rekolekcji: 17.07–22.07.2018

I Turnus

***

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Ter­min reko­lek­cji: 24.07–29.07.2018

  II TURNUS

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie
ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck
http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/
Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)

Dzie­ci i mło­dzież mają czę­ścio­wo oddziel­ny pro­gram reko­lek­cyj­ny. Pod­czas kon­fe­ren­cji, roz­wa­ża­nia Pisma św. i innych punk­tów pro­gra­mu dla rodzi­ców zapew­nia­my opie­kę nad dzieć­mi. Dzie­ci do 3-go roku życia, pozo­sta­ją pod sta­łą opie­ką rodzi­ców.

Miej­sce: Dom Misyj­ny św. Józe­fa w Swa­rze­wie

ul. Ks. Pro­no­bi­sa 6a, Pocz­ta: 84–100 Puck

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700