stro­na domu: »>Dom w Swa­rze­wie «<
ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
stro­na WKC — »> Pod­re­gion Swa­rzew­ski «<


TERMINY SKUPIEŃ DLA ANIMATORÓW i WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W PODREGIONIE SWARZEWSKIM W ROKU FORMACYJNYM 2019/2020

27–29.09.2019 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych 

22–24.11.2019 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych 

21–23.02.2020 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych 

20–22.03.2020 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych 

29–31.05.2020 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych 

TERMINARZ W DIECEZJACH w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim:

WRZESIEŃ

07–08.09.2019 – odpust Naro­dze­nia NMP – para­fia – Swa­rze­wo,

27–29.09.2019 – sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC – Swa­rze­wo

PAŹDZIERNIK

07.10.2019 – odpust para­fial­ny św. Kaspra – Gdańsk – Jasień

10.10.2019 – odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra – Elbląg – 25 WKC

12–13.10.2019 – Spo­tka­nie ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu – Oża­rów Mazo­wiec­ki

14.10.2019 – odpust para­fial­ny św. Kaspra – Gdy­nia – Dąbro­wa

19.10.2019 – odpust św. Kaspra – Swa­rze­wo

20.10.2019 – odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra – Gdy­nia – Obłu­że

21.10.2019 – odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra – Sta­ro­gard Gdań­ski (diec. pel­pliń­ska)

24.10.2019 — odpust para­fial­ny św. Kaspra – par. w. Józe­fa w Olsz­ty­nie

Inne ter­mi­ny odpu­stów św. Kaspra – do usta­le­nia

                                                   Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS


Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

5–6.10.2019 r. — spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz.

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

14/15.12.2019 — Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

27–30.04.2020 - Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
1–3.05.2020 - Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 — Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
.. .. . 2020 r– Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?


Reko­lek­cje Rodzin wraz z dzieć­mi i mło­dzie­żą 2018
STRONA DOMU:  Dom w Swa­rze­wie

Ter­mi­ny reko­lek­cjiREKOLEKCJE SWARZEWIE:

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z porad­ni rodzin­nej, warsz­ta­ty kosme­tycz­ne.

Tematy konferencji:

Czym jest Mał­żeń­stwo i Rodzi­na chrze­ści­jań­ska.
Wypeł­nia­nie przy­ka­za­nia miło­ści bliź­nie­go pod­sta­wą wię­zi rodzin­nej.
Wycho­wa­nie w Rodzi­nie chrze­ści­jań­skiej
Mał­żeń­stwo wspól­no­tą ludzi grzesz­nych
Miłość mał­żon­ków odzwier­cie­dle­niem miło­ści Chry­stu­sa do Kościo­ła

Rekolekcje poprowadzi: Ks. Andrzej Szymański, CPPS

Termin rekolekcji: 

I Turnus

***

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

Zapi­sy i bliż­sze infor­ma­cje: tel. 58–674-14–29 (fur­ta)
                                                510 282 700