Dom w Swa­rze­wie    ul. ks. Pro­no­bi­sa 6a,    84–100 Puck
tel. 58 674 14 29
Pod­re­gion Swarzewski

Sku­pie­nia for­ma­cyj­ne na rok 2017/18:

NAJBLIŻSZE TERMINY

13–15.10.2017 – Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo

26–28.01.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo
06–08.04.2018 —
Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo
08–10.06.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo

Inne ter­mi­ny w Swarzewie

01.10.2017 – Nie­dzie­la Misyj­na w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Gdań­sku na Żabiance

                                                 Ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS

——————————————————-

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

———————————————————-

Oprócz tego:

…  .05.2018-  Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

… .05.2018 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce.