Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

 

Ter­mi­ny skupień/rekolekcji week­en­do­wych w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim – rok for­ma­cyj­ny 2019/2020:

19–21.06.2020 — dom św. Kaspra, Czę­sto­cho­wa

Reko­lek­cje dla księ­ży w Domu św, Kaspra
16–19.06.2020 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla księ­ży i księ­ży opie­ku­nów WKC
Reko­lek­cje waka­cyj­ne:
26–30.08.2020 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)


Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

 

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w para­fiach.

 

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go