Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

 

Ter­mi­ny reko­lek­cji week­en­do­wych (sku­pień), spo­tkań i reko­lek­cji w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim – rok for­ma­cyj­ny 2018/2019:

26–30.08.2018 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

21–23.09.2018 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)

09–11.11.2018 - reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

08.12–09.12.2018 – Czu­wa­nie noc­ne WKC na Jasnej Górze

08–10.02.2019 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

6 mar­ca 2019 – śro­da popiel­co­wa

05–07.04.2019 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych  (Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca) — WIZYTACJA RADY KRAJOWEJ

14 kwiet­nia 2019 – nie­dzie­la pal­mo­wa
21 kwiet­nia 2019 – Wiel­ka­noc

27.04–30.04.2019 – Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie
01.05–03.05.2019 – Zebra­nie Kra­jo­we WKC w Swa­rze­wie;

19.05.2019  Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi – Czę­sto­cho­wa

14–16.06. 2019 — reko­lek­cje week­en­do­we (sku­pie­nie) dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Waw­rzyń­ca)

30. 06. 2019 Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie;

25–29.08.2019 - Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

 

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w para­fiach.

 

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS

Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go