Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie  ul. Mąko­szy,   1 42–202 Częstochowa
tel. 34 366 48 36

Ter­mi­ny reko­lek­cji week­en­do­wych (sku­pień), spo­tkań i reko­lek­cji w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim – rok for­ma­cyj­ny 2017/ 2018:

27–31.08.2017 — reko­lek­cje waka­cyj­ne dla ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

29.09–01.10.2017 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)
03–05.11.2017 - reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych  (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)
02–04.02.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych  (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)
06–08.04.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych  (Czę­sto­cho­wa, dom św. Wawrzyńca)
15–17.06. 2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chęt­nych  (Czę­sto­cho­wa, dom św. Wawrzyńca))

26–30.08.2018 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

Dni sku­pie­nia wyjazdowe:
14–15.10.2017 — Sku­pie­nie w Zie­lo­nej Górze w para­fii p.w. MB Częstochowskiej

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w parafiach.

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS

Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego

———————————————————

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyjnych

Marzec i kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, czas misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chrystusa

W paź­dzier­ni­ku 2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chrystusa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zainteresowanych.

———————————————————-

Oprócz tego:

??.05.2018- Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

??.05.2018 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps Mode­ra­tor, Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Polsce.