Dom Misyj­ny w Czę­sto­cho­wie
ul. Mąko­szy 1
42–202 Czę­sto­cho­wa
tel. 34 366 48 36

Ter­mi­ny skupień/rekolekcji week­en­do­wych w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim – rok for­ma­cyj­ny 2019/2020:

25–29.08.2019 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

13–15.09.2019 — dom św. Waw­rzyń­ca
08–10.11.2019 — dom św. Kaspra (wizy­ta­cja Rady Kra­jo­wej)
07–09.02.2020 — dom św. Kaspra
27–29.03.2020 — dom św. Kaspra
19–21.06.2020 — dom św. Waw­rzyń­ca
Reko­lek­cje dla księ­ży w Domu św, Kaspra
 16–19.06.2020 — Reko­lek­cje o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa dla księ­ży i księ­ży opie­ku­nów WKC
Reko­lek­cje waka­cyj­ne:
26–30.08.2020 — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich chęt­nych (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

Ter­mi­ny dla Rad Pod­re­gio­nów WKC:

29.02–01.03.2020 r. — spo­tka­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. 

Ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści, reko­lek­cje i zebra­nie z udzia­łem WKC:

5/6.12.2019 — Noc­ne czu­wa­nie na Jasnej Górze

27–30.04.2020 - Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC Oża­rów Maz.
1–3.05.2020 - Zebra­nie Kra­jo­we

24.05.2020 — Odpust Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie
28.06.2020 — Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie ?

Moż­na zgła­szać sku­pie­nia wyjaz­do­we i wizy­ta­cje WKC w para­fiach.

 

Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go