Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
1 Lipiec 2018@11:00 – 15:30
2018-07-01T11:00:00+02:00
2018-07-01T15:30:00+02:00
Gdzie:
Sanktuarium Krwi Chrystusa
Świętego Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa
Polska

Zapra­sza­my na odpust Krwi Chry­stu­sa, w nie­dzie­lę, 1 lip­ca 2018 r. do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. W tą wyjąt­ko­wą Uro­czy­stość, zachę­ca­my do odda­nia się w spo­sób szcze­gól­ny Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa.

Pro­gram:

  • 11.00 – Msza świę­ta odpu­sto­wa
  • 12.00 – Poczę­stu­nek
  • 13.30 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
    – poświę­ce­nie scho­dów wewnątrz nowe­go kościo­ła
  • 15.00 – Modli­twa o uzdro­wie­nie i pojed­na­nie mocą Krwi Chry­stu­sa
    – Uro­czy­ste odda­nie się Naj­droż­szej Krwi Jezu­sa Chry­stu­sa
    – Indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwią Krwi Chry­stu­sa