Zapra­sza­my na 16. Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych 2024!

KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych. Tema­tem jest: „(Od)nowa”.
Będzie­my odkry­wa­li swo­ją wia­rę na nowo, umac­nia­li ją oraz szlifowali.

Ter­min: 25 lip­ca — 28 lip­ca 2024

 • W pro­gra­mie m. in.
  - spo­tka­nia z różny­mi gość­mi (szcze­gó­ły wkrót­ce)
  - gry i zaba­wy
  - modli­twa
  - spo­tka­nie z misja­mi
  - moż­li­wość odda­nia krwi
  - inne
 • koszt:
  • zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snych namio­tach — 100 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 80 zł)
  • lub noc­leg w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych w Domu Reko­lek­cyj­nym  — 200 zł (przy zgło­sze­niu się — do koń­ca czerw­ca 180 zł)
 • zapro­sze­ni goście:
  • Michał „Pax” Bukow­ski — pro­wa­dzą­cy i repor­ter w Stu­dio Raban, raper, lider zespo­łu Muode Koty
  • Ks. Rafał Głów­czyń­ski — Ksiądz z osie­dla — Na sze­ro­ką ska­lę dzia­ła w Inter­ne­cie: na Tik Toku, Face­bo­oku i Instagramie…
  • Mag­da­le­na Pie­tra­siak — Jej misją jest towa­rzy­sze­nie ludziom, któ­rzy chcą odkryć kim są, poczuć swo­ją war­tość i odna­leźć swo­je miej­sce w życiu.
  • Teatr Ubo­gich z Wyso­kie­go Zam­ku — Klub Wyso­ki Zamek jest to też sie­dzi­ba Teatru Ubo­gich, któ­re­go akto­ra­mi są oso­by uza­leż­nio­ne, bez­dom­ne oraz wolontariusze.
  • Ks. Tomasz Pod­lew­ski — Nie­ba­nal­ne spoj­rze­nie na wie­le tema­tów spra­wia, że ludzie po pro­stu chło­ną jego słowa.

Wię­cej infor­ma­cji wkrót­ce na Face­bo­oku i naszej stro­nie dni mło­dych