Sku­pie­nie roz­po­czę­li­śmy Mszą Św. pod­czas któ­rej ks. Ksa­we­ry zapro­sił nas do pogłę­bie­nia rela­cji z Panem Bogiem, umoc­nie­nia wia­ry i wyci­sze­nia się.

W dniu, w któ­rym Kościół wspo­mi­na Św. Leona Wiel­kie­go papie­ża i dok­to­ra Kościo­ła przy­po­mniał o licz­nych prze­śla­do­wa­niach uczniów Chry­stu­sa na prze­strze­ni wie­ków, kie­dy to szli gło­sić Ewan­ge­lię na cały świat. Św. Paweł szedł do miejsc, gdzie jesz­cze Dobra Nowi­na nie była gło­szo­na, dla­te­go my też powin­ni­śmy nieść Sło­wo Boże tam, gdzie go nie ma. 
Św. Jan Paweł II nawo­ły­wał „Mamy iść tam, gdzie inni ludzie nie chcą iść, albo iść nie mogą” ( dla­te­go m.in WKC w Płoc­ku cho­dzi z posłu­gą do osa­dzo­nych w wię­zie­niu). Mamy zająć się cywi­li­za­cją życia, poko­ju i miłości. 

Odwo­łu­jąc się do towa­rzy­szą­ce­go nam przez całe sku­pie­nie sło­wa życia WYJDŹCIE MU NA SPOTKANIE, mamy szu­kać Jezu­sa w Eucha­ry­stii,  sło­wie, w modli­twie ‚sakra­men­tach,  dru­gim czło­wie­ku, szcze­gól­nie tym potrze­bu­ją­cym pomocy.

Ado­ru­jąc Jezu­sa w Naj­święt­szym sakra­men­cie roz­wa­ża­li­śmy w ciszy „Hymn o miłości”

Sobo­tę roz­po­czę­li­śmy Jutrz­nią pod­czas, któ­rej pochy­li­li­śmy się nad sło­wa­mi „ Mię­dzy nimi jaw­cie się jako źró­dło świa­tła w świe­cie”. Źró­dłem jest Jezus, a my mamy czer­pać od Nie­go, żeby być przy­kła­dem dla tych, do któ­rych jeste­śmy posłani.

Następ­nie wzię­li­śmy udział w warsz­ta­tach na temat „Idź­cie i Wy do mojej Win­ni­cy”, któ­re popro­wa­dzi­ła Tere­sa Świderska.

Przed­sta­wi­ła m.in.  czym jest win­ni­ca,  poka­za­ła podo­bień­stwo życia czło­wie­ka i win­ne­go krze­wu. Wytłu­ma­czy­ła  sym­bo­li­kę każ­de­go pal­ca dło­ni i dla­cze­go znak krzy­ża wyko­nu­je­my całą dło­nią. Mówi­ła rów­nież o talen­tach i potrze­bie ich rozwoju.

Kolej­nym punk­tem było spo­tka­nie w gru­pach gdzie roz­wa­ża­li­śmy Mt.20.11–16

Pod­czas Mszy Św. ksiądz roz­wi­jał temat że „nie może­my słu­żyć Bogu i mamo­nie” oraz „kto w drob­nej rze­czy jest wier­ny, ten i wiel­kiej będzie wierny”.

Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Rada Pod­re­gio­nu prze­bie­gło w duchu przy­go­to­wań do noc­ne­go  czu­wa­nia na Jasnej Górze.

Eucha­ry­stia nie­dziel­na, pod­czas któ­rej roz­wi­nię­ty był temat prze­wod­ni WYJDŹCIE MU NA SPOTKANIE była dla nas szcze­gól­nie rado­sna, gdyż do wspól­no­ty wstą­pi­ły kolej­ne trzy oso­by z Die­ce­zji Warszawskiej. 

Bóg nie­ustan­nie wycho­dzi nam na spo­tka­nie, nie­ustan­nie goto­wy zatrud­nić nas w swo­jej win­ni­cy. Czu­waj­my — bądź­my gotowi.

Do zoba­cze­nia na Jasnej Górze 9 grud­nia 2023r.

Elż­bie­ta

Wię­cej zdjęć. Klik­nij tutaj