XV Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, p.t: „Mam war­tość” w dniach 13–16 lip­ca 2023 r.
Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.

zdję­cia z KDM 2023 KLIKNIJ TU, fil­mi­ki z KDM KLIKNIJ TU: w tym Wie­czór muzycz­no-teatral­ny 40 lat Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Polsce

Wyjąt­ko­wo w tym roku dni mło­dych będą w lip­cu.

W programie:

  • Oca­le­ni Worship
  • Grze­gorz Czer­wic­ki, Agniesz­ka Kuba­ra (warsz­ta­ty Bibliodramy)
  • Spo­tka­nia Gór­skie – Piotr Pogon
  • Wie­czór muzycz­no-teatral­ny 40 lat Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Polsce
  • gry i zabawy
  • modli­twa
  • spo­tka­nie z misjami
  • moż­li­wość odda­nia krwi
  • inne

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Kaspe­riań­skich Dni Młodych