Przedmiot: Ogłoszenie Jubileuszu 2025

Do wszyst­kich Misjo­na­rzy CPPS Pro­win­cji Polskiej

Do wszyst­kich osób Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

Do was wszyst­kich, „człon­ków Rodzin zakon­nych męskich i żeń­skich oraz Sto­wa­rzy­szeń kato­lic­kich poświę­co­nych Prze­naj­droż­szej Krwi Jezu­sa, w tym pierw­szym dniu lip­ca, któ­ry poboż­ność chrze­ści­jań­ska poświę­ci­ła roz­wa­ża­niu „Krwi Chry­stu­sa, ceny nasze­go odku­pie­nia, zadat­ku zba­wie­nia i życia wiecz­ne­go ”. (Jan XXIII, List apo­stol­ski Inde a pri­mis, w A AS, 52 [1960], 545–550).

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, jak­że wiel­ką tajem­ni­cą jest Krew Chry­stu­sa!
Od zara­nia chrze­ści­jań­stwa porwa­ła ona umy­sły i ser­ca tak wie­lu chrze­ści­jan, a zwłasz­cza waszych świę­tych Zało­ży­cie­li i Zało­ży­ciel­ki, któ­re uczy­ni­ły z niej sztan­dar waszych Zgro­ma­dzeń i Sto­wa­rzy­szeń.

Rok Jubi­le­uszo­wy daje nowy impuls temu waż­ne­mu nabo­żeń­stwu.

(…) Znak „prze­la­nej Krwi”, jako wyraz życia odda­ne­go w prze­la­nej krwi jako świa­dec­two naj­wyż­szej miło­ści, jest aktem Boskiej łaska­wo­ści dla naszej ludz­kiej kon­dy­cji. Bóg wybrał znak krwi, ponie­waż żaden inny znak nie suge­ru­je tak wymow­nie cał­ko­wi­te­go zaan­ga­żo­wa­nia oso­by”.
(Św. Jan Paweł II, 1 lip­ca 2000)

Naj­droż­si,
Te sło­wa wiel­kie­go Papie­ża św. Jana Paw­ła II są zapro­sze­niem dla nas wszyst­kich, nale­żą­cych do wiel­kiej Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa, kapła­nów, sióstr zakon­nych i świec­kich, do ponow­ne­go spo­tka­nia się w tym Roku Świę­tym 2025, aby wspól­nie cele­bro­wać naszą wspól­ną wia­rę i nasze zaan­ga­żo­wa­nie jako piel­grzy­mów życia i nadziei, złą­czo­ne wię­za­mi Krwi Chry­stu­sa, aby kro­czyć śla­da­mi Krwi Baran­ka, aby świad­czyć i gło­sić Jego miłość, któ­ra jest na wie­ki wieków.

Dla­te­go wszy­scy zgro­ma­dzi­my się w Rzy­mie 1 lip­ca 2025 roku przy gro­bie apo­sto­ła Pio­tra, aby świę­to­wać z Papie­żem Fran­cisz­kiem Jubi­le­usz zakon­nych i świec­kich Rodzin Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa.
Nie może­my być tam nie obec­ni, aby gło­sić moc i miłość Krwi Chry­stu­sa, źró­dła wszel­kiej łaski i spraw­cy wszel­kie­go dobra.

Oto program obchodów naszego Jubileuszu Przenajdroższej Krwi Chrystusa 1 lipca 2025 roku w Rzymie:

 • 30 czerw­ca 2025 — czu­wa­nie w Bazy­li­ce św. Paw­ła za Mura­mi, począ­tek o godz. 16.00 a zakoń­cze­nie o godz. 17.30
 • 1 lip­ca 2025 — Cele­bra­cja Jubi­le­uszu w Bazy­li­ce św. Pio­tra na Waty­ka­nie. Indy­wi­du­al­ne przej­ście grup przez Świę­te Drzwi w cią­gu godz. 9.30;
  Msza Świę­ta o godz. 10.00;
  na zakoń­cze­nie: Audien­cja i Bło­go­sła­wień­stwo Papie­ża Franciszka.
 • 2 lip­ca 2025 — Dla grup piel­grzy­mów okazj a do wspól­ne­go pozna­nia się i odwie­dze­nia miejsc zna­czą­cych dla naszej ducho­wo­ści lub mia­sta Rzym (każ­de Zgro­ma­dze­nie zakon­ne lub Ruch Świec­kich orga­ni­zu­je się samo­dziel­nie, kon­tak­tu­jąc się z wła­ści­wy­mi dostęp­ny­mi obiektami).

Zapra­sza­my, aby każ­de Zgro­ma­dze­nie lub Ruch Świec­kich poin­for­mo­wa­ło nas o licz­bie piel­grzy­mów uczest­ni­czą­cych w uro­czy­sto­ściach w Rzy­mie do 1 listo­pa­da 2024 roku.

Ter­min zgło­szeń upły­wa 1 mar­ca 2025 roku (oso­by kon­tak­tu Zgro­ma­dze­nia lub Ruchów, prze­sy­ła­ją zgło­sze­nia do Sekre­tar­ki Gene­ral­nej nasze­go Jubi­le­uszu na adres: Drezgiub25@gmail.com: wraz z reje­stra­cją nale­ży prze­słać kopię prze­lewm ban­ko­we­go do Iban, któ­ry zosta­nie poda­ny w naj­bliż­szych dniach).

Sekre­tar­ka Gene­ral­na Jubi­le­uszu prze­ka­że reje­stra­cję do USC w Rzy­mie, Via Nami 29, któ­ry będzie zarzą­dzał reje­stra­cją i dostar­cza­niem gadże­tów dla każ­dej gru­py lub indy­wi­du­al­ne­go pielgrzyma.

Opła­ta reje­stra­cyj­na na nasz Jubi­le­usz dla każ­de­go piel­grzy­ma wyno­si 16.00 €. Każ­dy piel­grzym otrzy­ma prze­wi­dzia­ne gadże­ty, każ­de Zgro­ma­dze­nie, może dodać dowol­ne inne przed­mio­ty na wła­sny koszt. Każ­da gru­pa orga­ni­zu­je pozo­sta­łe wydat­ki we wła­snym zakre­sie, a mia­no­wi­cie: kosz­ty podró­ży i zakwa­te­ro­wa­nia w Rzy­mie. Dla chęt­nych ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z usług Ope­ra Roma­na Pel­le­gri­nag­gi. Sekre­tar­ka udo­stęp­ni dane kon­tak­to­we oso­by odpo­wie­dzial­nej za obsłu­gę grup nasze­go Jubileuszu.

W har­mo­nii z Kościo­łem powszech­nym, podą­ża­my za zapro­sze­niem Ojca Świę­te­go, aby prze­żyć ten rok przy­go­to­wa­nia do Jubi­le­uszu jako rok przy­go­to­wa­nia ducho­we­go. Jako Rodzi­na Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa pra­gnie­my wspól­nie prze­żyć okres modli­twy i reflek­sji, aby poczuć się w komu­nii, wie­dząc, że nie wszy­scy z nas mogą być fizycz­nie obec­ni w Rzy­mie w dniach uroczystości.

Program przygotowania duchowego do celebracji Jubileuszu:

 • od dnia  1 grud­nia 2024 do 1 lip­ca 2025;
 • sie­dem mie­się­cy jako sym­bol sied­miu prze­lań Krwi Chrystusa;
 • Pro­gram przy­go­to­wa­ny przez Zgro­ma­dza­nia lub Sto­wa­rzy­sze­nia Świec­kich, któ­re zosta­ły już wyzna­czo­ne, zawie­ra: pre­zen­ta­cję każ­de­go zgro­ma­dze­nia lub Ruchu, reflek­sję nad tajem­ni­cą, suge­stie doty­czą­ce ado­ra­cji lub Lec­tio Divi­na, inne tre­ści i lin­ki do dzie­le­nia się naszym kon­kret­nym zaan­ga­żo­wa­niem w dzie­dzi­nie zba­wie­nia dusz dzisiaj.
 • Adres e‑mailu biu­ra Sekre­tar­ki Jubi­le­uszu Prze­naj­droż­szej Krwi dla komu­ni­ka­cji: prezgiub25@gmail.com

Człon­ko­wie Komi­sji do Przy­go­to­wa­nia Jubi­le­uszu:
Ks. Gio­va­ni Fran­ci­lia, Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa, — Koor­dy­na­tor
S. Ana Mari­ja Anto­lo­vic, Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa, — Koor­dy­na­tor­ka
S. Lju­bi­ca Rado­vac, Sio­stry Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa.  — Sekre­tar­ka
Ks. Fede­ri­co Maria Ros­si, Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa,
S. M. Kaspra San­ni­ko­va, Słu­żeb­ni­ce Naj­święt­szej Krwi (SAS),
S. Rita Fario­li, Zgro­ma­dze­nie,
S. Ter­ry Wal­ter, Sio­stry Prze­naj­droż­szej Krwi Day­ton-Ohio,
Vic­ky Otto, Insty­tut Ducho­wo­ści Prze­naj­droż­szej Krwi,
S. Mak­sy­mi­lia­na Nowa­kow­ska, Misjo­nar­ki Krwi Chrystusa,

We Krwi Baran­ka,
Ks. Emma­nu­ele Lupi CPPS
Mode­ra­tor Gene­ral­ny
Rzym, 1 lip­ca 2024