Sym­po­zjum „Krew Chry­stu­sa przy­na­gla nas”

12 grud­nia 2015

Pro­gram Sym­po­zjum

14:00  Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem

Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Wacła­wa Depo w Bazy­li­ce Jasno­gór­skiej

Plan spo­tka­nia w auli o. Kor­dec­kie­go na Jasnej Górze

15:30  Przy­wi­ta­nie gości

(Ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS)

I roz­po­czę­cie sym­po­zjum

(Ks. Pro­win­cjał Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS)

15:45  Ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

16:30  S. Wie­sła­wa Przy­by­ło ASC

17:15  Panel dys­ku­syj­ny

17:30  Prze­rwa

17:45  Ks. Wil­liam Nor­den­brock CPPS – mode­ra­tor gene­ral­ny

Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

18:30  Ks. Bp Damian Bryl

19:15  Panel dys­ku­syj­ny

19:45  Pod­su­mo­wa­nie Sym­po­zjum

21:00  Apel Jasno­gór­ski i roz­po­czę­cie Noc­ne­go Czu­wa­nia

Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy Mat­ki Bożej

na Jasnej Górze