Kliknij, aby zobaczyć mapę
Kiedy:
15 Grudzień 2012@20:00 – 16 Grudzień 2012@03:30
2012-12-15T20:00:00+00:00
2012-12-16T03:30:00+00:00
Gdzie:
Jasna Góra
Częstochowa
Polska

21:00 – Apel

21.30 – roz­po­czę­cie czu­wa­nia – powi­ta­nie, infor­ma­cje o prze­bie­gu czu­wa­nia

22:15 – uwiel­bie­nie, świa­dec­two wia­ry – Mło­dzież

23:00 – 23:50 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa w rodzi­nie – Czę­sto­cho­wa
– Róża­niec maryj­ny cz. Rado­sna – Roz­wa­ża­nie i świa­dec­two o wie­rze w rodzi­nie.

23:50 przy­go­to­wa­nie do Eucha­ry­stii

00:00 Msza św.

01:15 – 02:10 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa wśród cier­pie­nia – Łabuń­ki

02:10 – 03:00 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa we wspól­no­cie – Róża­niec
do Krwi Chry­stu­sa – roz­wa­ża­nia połą­czo­ne z prze­pra­sza­niem za grze­chy
wspól­no­ty. („lita­nia pokut­na”) Oża­rów

03:00 – 03:45 Być odważ­nym świad­kiem Chry­stu­sa w wyj­ściu do innych –
„na uli­cy” – Swa­rze­wo

03:45- Modli­twa na zakoń­cze­nie czu­wa­nia – zawie­rze­nie Maryi (dia­lo­go­wa­ne)
woła­nie o Ducha Świę­te­go i posła­nie.
04:30 – zakoń­cze­nie czu­wa­nia

Rok Wia­ry 2012/2013